Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Takimi i Verës i Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë me Shoqatën Shqiptare të Bankave (AAB)

Në datë 13 korrik 2023,  Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, zhvilloi një takim me Drejtorët e Përgjithshëm të bankave tregtare, anëtarë të AAB. Pasi u vlerësua stabiliteti dhe shëndeti bankar si dhe ecuria shumë pozitive në gjysmën e parë të vitit të industrisë bankare si nga Guvernatori ashtu edhe nga Kryetari i Bordit Mbikëqyrës të AAB-së, z. Bledar Shella, diskutimi u përqendrua në çështje më konkrete të zhvillimit aktual të ekonomisë dhe sektorit bankar, si:

  • Ofrimi nga bankat i instrumenteve financiarë për t’u mbrojtur klientët nga lëvizjet e kursit të këmbimit;
  • Ndikimi i ndryshimit të normave të interesit në kredidhënie dhe në cilësinë e portofolit të kredisë;
  • Open Banking (Bankingu i Hapur);
  • Përgatitja e një ligji të ri për bankat, në përputhje me direktivat e BE-së, dhe zgjidhja e kërkesës së bankave për minimumin e mjaftueshmërisë së kapitalit prej 8%;
  • Studimi i opsioneve për primin e sigurimit të depozitave, në varësi me detyrimet që rrjedhin nga procesi i përafrimit të legjislacionit me atë të BE-së;
  • Përshpejtimi i punës për Projektin FINREP, me të cilin zgjidhet edhe kërkesa e bankave për trajtimin e pronave të riposeduara, etj.

Diskutimet ishin konstruktive, me frymë bashkëpunimi dhe përgjegjësie për të ruajtur stabilitetin financiar dhe ndihmuar rritjen e ekonomisë.
Me këtë rast, anëtarët e AAB bënë një vizitë të ambienteve të reja të Bankës së Shqipërisë, në godinën numër 2.

Gallery