Historiku

Megjithëqë përpjekjet e para për monedhën, pagesat dhe bankat datojnë që në fillim të shekullit XIX, në fakt, vetëm nga fundi i këtij shekulli dhe fillimi i shekullit XX filluan veprimtarinë e tyre institucionet e para bankare me hapjen e degëve të Bankës Agrare (Bujqësore) Turke dhe të Bankës Kombëtare (Perandorake) Otomane. Në fillimin e shekullit XX shfaqen idetë për krijimin e një banke në Shqipëri, ku përveç ideve të rilindësve tanë, shfaqen dhe projektet e para. Natyrisht, me shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë u shtua shumë interesimi jo vetëm i shqiptarëve, por edhe i të huajve për ngritjen e institucioneve bankare. Përpjekjet më serioze u bënë nga qeveria e kryesuar nga Ismail Qemali, me një projekt koncesionar për të huajt që rezultoi në ngritjen e bankës së parë në Shqipëri, megjithëse jetëshkurtër.

Me interes të veçantë është projekti i krijimit të Bankës Kombëtare të Shqipërisë, një projekt që zë fill në vitin 1922, kur qeveria shqiptare iu drejtua Lidhjes së Kombeve për vlerësimin e mundësive për investime të huaja në Shqipëri, me përfundimet e raportit ku propozohej krijimi i një banke, me dërgimin e ekspertëve të huaj për ngritjen e bankës dhe që mbaron me marrëveshjen përkatëse dhe me fillimin e funksionimit të kësaj banke në vitin 1925. Po interes të veçantë, paraqesin edhe faktet rreth veprimtarisë së kësaj banke deri në vitin 1944.

Por, pas Pavarësisë, deri në vitin 1944, në Shqipëri kanë funksionuar edhe disa institucione të tjera bankare. Shumë nga këto institucione kontrolloheshin vetëm nga kapitali i huaj, të tjerat nga kapitali i huaj dhe ai vendas.

Përgjatë periudhës 1944 deri në vitin 1991 banka me e rëndësishme në vend ishte Banka e Shtetit Shqiptar. Ajo ishte bankë e shtetit (bankë qendrore), por edhe bankë tregtare. Fillimisht kjo bankë ka pasur monopolin e kreditimit e të pagesave në Shqipëri, por shkallë-shkallë në përputhje me fazat e zhvillimeve ekonomike ky monopol iu hoq dhe disa nga veprimtaritë e saj iu kaluan bankave të tjera, si për shembull Bankës Bujqësore. Depozitimi nga popullsia i kursimeve të lira ishte një funksion monopol i Institutit të Arkave të Kursimit dhe të Sigurimeve. Ndërsa Banka Bujqësore gëzonte monopolin e kreditimit të ndërmarrjeve dhe të kooperativave bujqësore. Lidhjet ndërmjet këtyre institucioneve bankare ishin shumë të forta e të kushtëzuara. Depozitat e popullsisë në Institutin e Arkave të Kursimit e të Sigurimeve përdoreshin nga Banka e Shtetit Shqiptar dhe Banka Bujqësore për kreditimin e klientëve të tyre. Instituti i Arkave të Kursimit dhe të Sigurimeve nuk kreditonte ekonominë, kurse dy bankat e tjera nuk grumbullonin depozita nga popullsia.

Sistemi i bankave tregtare në Shqipëri pas vitit 1991 dallohet për një hyrje shkallë-shkallë, por të konsiderueshme të bankave me kapital të huaj nga vende të ndryshme evropiane dhe vende të tjera, duke filluar me banka që hynë në tregun shqiptar nëpërmjet marrëveshjeve të ndryshme, me banka që u futën nëpërmjet një procesi të pastër licencimi dhe me banka që u krijuan me kapital privat shqiptar.

Bazuar në fakte të kësaj periudhe, ecuria e sistemit bankar mund të grupohet lidhur me tre momente: a) krijimi i bankave të mirëfillta tregtare; b) zhvillimi i bankave pas rënies së firmave piramidale dhe c) zhvillimi i bankave pas nisjes së procesit të privatizimit të bankave shtetërore.

Më shumë

Legjislacioni

Ligji për Bankën e Shqipërisë

Ligji për bankat në Republikën e Shqipërisë

Ligje të tjera

Ligji “Per parandalimin e pastrimit te parave dhe financimit te terrorizmit” nr. 9917 dt.19.05.2008

Ligji per Kambialin dhe Premtim-Pagesën

Ligji për Shoqëritë Tregtare

Disa ndryshime në Ligjin për Shoqëritë Tregtare

Një shtesë e Ligjit për Shoqëritë Tregtare

Ligj nr. 9879, datë 21.02.2008 “Për titujt.”

Ligji nr. nr.9572, datë 3.7.2006 “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare”

Ligj nr. 9267, datë 29.07.2004 “Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime”

Ligj nr. 7943, datë 01.06.1995 “Për pensionet suplementare dhe institutet private të pensioneve” (ndryshuar me ligjin nr. 8393, datë 02.09.1998, ligjin nr. 9181, datë 05.02.2004 dhe ligjin nr. 9572, datë 03.07.2006)

Ligj nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”

Ligj nr. 9880, datë 25.02.2008 “Për nënshkrimin elektronik”Banka qëndrore

Banka e Shqipërisë
Sheshi "Skënderbej", nr. 1
Tirana, Albania
Tel: + 355 4 22419301/02/03
www.bankofalbania.orgBankat

Banka Alpha Albania SH.A
Rruga e Kavajës
G-KAM Business Center, Tiranë,
Tel: +355 4 227 85 00
Fax: +355 4 222 72 21
http://www.alphabank.al

Banka Amerikane e Investimeve
Rruga Kavajës
Tirana Tower, Tiranë,
Tel: +355 42 258 755
Fax: +355 42 258 752
www.abi.al

Banka Kombetare Tregtare
Bulevardi “Zhan D’Ark” Tiranë
Tel: +355 42 250 955
Fax: +355 42 250 956
www.bkt.com.al

Credins Bank
Rruga “Vaso Pasha”
No. 8, Tiranë,
Tel: +355 4 53 53 000

www.bankacredins.com

Banka e Parë e Investimeve – Shqipëri
Bulevardi “Deshmorët e Kombit”,
Kullat Binjake, Kulla 2, Kati 14 & 15, Tiranë
Tel: +355 42 276 702
Fax: +355 42 280 210
www.fibank.al

Intesa Sanpaolo Bank – Shqipëri
Rruga “Ismail Qemali”
No. 27, P.O. Box. 8319, Tiranë,
Tel: +355 42 276 000
Fax: +355 42 248 762
www.intesasanpaolobank.al

ProCredit Bank – Shqipëri
Rruga “Dritan Hoxha” Nd.92, H.15,
Njesia Bashkiake Nr.11,Laprakë
P.O. Box 1026, Tiranë,
Tel: +355 42 389 389
Fax: + 355 42 33 918
www.procreditbank.com.al

Raiffeisen Bank – Shqipëri
Rruga e “Kavajës”, No. 44, Tiranë
Tel. +355 4 2381 381
Fax. +355 4 2275 599
www.raiffeisen.al

Otpbank

Bulevardi “Deshmorët e Kombit”,
Kullat Binjake, Kulla 1, kati 9-të, Tiranë
Tel: +355 42 280 442/3
Fax:+355 42 280 441

Tirana Bank
Rr. Ibrahim Rugova, Tiranë,
Tel: +355 42 277 700
Fax: +355 42 263 022
www.tiranabank.al

Union Bank
Bulevardi “Zog I”,
Sheshi “F. Nopca”, Tiranë
Tel: +355 4 238 9111
Fax: +355 4 226 2183
www.unionbank.al

Banka e Bashkuar e Shqipërisë
Rruga e Durrësit,
Godina 14 katëshe “Teknoprojekt”,
P.O.Box. 128, Tiranë
Tel: +355 4 240 45 75 / 6 / 7
Fax: +355 4 240 45 58
www.uba.com.al