AAB është anëtare me të drejta të plota, anëtare e asociuar apo partnere e organizatave ndërkombëtare/kombëtare, si më poshtë:

Anëtarësimet ndërkombëtare:

Anëtarësimet kombëtare:

  • Këshilli Ekonomik Kombëtar
  • Këshilli Tatimor
  • ICC Albania Komiteti Kombëtar i Dhomës Ndërkombëtare të Tregëtisë (ICC)
  • Këshilli Kombëtar i Punës
  • Agjencia e Zhvillimit të Zonave Malore (MADA)*
  • Komiteti Kombëtar i Sistemit të Pagesave

* Anëtar deri në 2018