Shoqata Shqiptare e Bankave është një shoqatë jo-fitimprurëse, e cila përpiqet të promovojë standardet më të fundit bankare të anëtarëve të saj, zhvillimin, stabilitetin dhe efektshmërinë e sistemit bankar shqiptar në përgjithësi, duke kontribuar kështu në përparimin e ekonomisë shqiptare. Shoqata Shqiptare e Bankave është organi përfaqësues, i cili në partneritet me aktorët e sektorit publik dhe privat, kontribuon për të përmirësuar mjedisin e biznesit dhe për të diskutuar çështjet kyçe të industrisë dhe përcaktimin e strategjive të përbashkëta për sektorin financiar shqiptar.

Lexo më shumë: Statuti i Shoqatës Shqiptare të Bankave.

Shkarko