Komiteti i AAB-së për Sigurinë e Informacionit, u krijua bazuar në Vendimin nr. 11, datë 06.12.2010 të Bordit Drejtues të AAB-së. Qëllimi kryesor i krijimit të tij ishte mbështetja që ky i fundit do t’i japë AAB-së në kuadrin e ndihmës që kjo i jep Sistemit Bankar në vendosjen dhe ruajtjen e një niveli të pranueshëm të sigurisë së informacionit në përputhje me kuadrin rregullator si edhe praktikat më të avancuara në këtë industri.

Ky komitet do të shërbejë gjithashtu për të promovuar rëndësinë e sigurisë së informacionit në ambientin bankar në Shqipëri si edhe një forum diskutimi dhe ndarje eksperiencash midis anëtarëve.

Objektivat dhe funksionet e Komitetit përcaktohen por nuk kufizohen në drejtimet e mëposhtme. Aktiviteti i Komitetit do të fokusohet në këto objektiva si dhe të tjerë që do të vendosen dhe miratohen nga anëtarët e Komitetit gjatë veprimtarisë së tij:

  1. Monitorimi dhe dhënia e feedback-ut mbi kuadrin rregullator dhe ndryshimet në të, në lidhje me Sigurinë e Informacionit në veprimtarinë e bankave.
  2. Shkëmbimi i informacionit lidhur me tendencat më të fundit në fushën e Sigurisë së Informacionit, me synim implementimin e Standardeve dhe “Best Practices” në lidhje me masat paraprake për Sigurinë e Informacionit.

Kryesia e Komitetit te Sigurisë së Informacionit

Dritan Gucaj OTP Bank Kryetar
Eni Nesturi American Bank of Investments Nënkryetare
Reglend Xhango Intesa Sanpaolo Bank Albania Nënkryetar

Anëtarët e tjerë të këtij komiteti janë:

 

 

Indrit Janaqi Alpha Bank Albania
Enriketa Jolldashi BKT
Artan Xhiku Credins Bank
Bledar Meco First Investment Bank
Hermiona Jole Procredit Bank
Entela Prifti Raiffeisen Bank
Ganiela Egro Tirana Bank
Altin Karaulli Union Bank
Elva Stoja United Bank of Albania