Komiteti i AAB-së për Sigurinë Fizike në Banka u krijua bazuar në Vendimin nr. 4, datë 30.06.2008, të Bordit Drejtues të AAB-së. Iniciativa për krijimin e këtij Komiteti erdhi si domosdoshmëri e Drejtuesve të Sigurisë së Bankave anëtare për të pasur një forum të organizuar me qëllim bashkëpunimin për rritjen e sigurisë në banka dhe mbrojtjen e klientëve e të punonjësve.


Objektiva të tjera që ky Komiteti ka renditen si vijon:

  • Unifikimin e praktikave për rritjen e sigurisë në bankat e nivelit të dytë, duke formuluar disa masa të karakterit të përgjithshëm dhe të domosdoshme për zbatim, në formën udhëzimeve praktike;
  • Ndërhyrjen (organizimin e Lobingut) pranë organeve vendimmarrëse, rregullatorë dhe kontrolluese në lidhje me përmirësimin/ndryshimin e Kuadrit Ligjor, me fokus të veçantë sigurinë në sistemin bankar;
  • Përfshirjen sa më të gjerë dhe nxitjen e anëtarëve të Komitetit si dhe Kompanive që ofrojnë Shërbimin e Ruajtjes Fizike, për bashkëpunim, njohje, zbatimit të kuadrit ligjor po ashtu dhe ndërmarrjen e veprimeve të përbashkëta si grupe interesi;
  • Organizimin e trajnimeve dhe forumeve në nivel kombëtar dhe rajonal që kanë për qëllim shkëmbimin e eksperiencave dhe përvetësimin e praktikave më të mira në të këtë fushë;

Kryesia e Komitetit

Bajram Ibraj Intesa Sanapaolobank Albania Kryetar
Sokrat Dylgjeri Union Bank Nënkryetar
Rasim Borici American Bank of Investments Nënkryetar

Anëtarët e tjerë të këtij komiteti janë:

Dritan Balashi Alpha Bank Albania
Florjan Minarolli American Bank of Investments
Artan Pjetërnikaj Banka Kombëtare Tregtare
Bledar Aliaj Credins Bank
Arjan Krypci First Investment Bank
Eraldi Elmasllari Raiffeisen Bank
Silurjan Gjipalaj Procredit Bank
Alban Bardhi OTP Bank
Benardin Gjinaj Tirana Bank
Dardan Doçaj United Bank of Albania
Aktivitete