Komiteti i AAB-së për Përputhshmërinë u krijua bazuar në Vendimin nr. 1, datë 01.03.2010 të Bordit Drejtues të AAB-së. Roli i punonjësit të përputhshmërisë në çdo bankë u bë jo vetëm më i rëndësishëm, por edhe më i vështirë e kompleks duke i dhënë një rëndësi të veçantë jo vetëm rolit të parandalimit të pastrimit të parave si një pjesë përbërëse e kësaj strukture por edhe kryerjes së aktivitetit të tyre në përputhje të plotë me ligjet dhe standardet kombëtare e ndërkombëtare.

Aktiviteti i Komiteti gjatë vitit të parë të krijimit u bazua kryesisht në dy iniciativa:

  1. Ndërhyrja për rregullimin e komunikimit formal në përputhje me Ligjin midis Autoriteteve Tatimore dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave nga njëra anë dhe bankave nga ana tjetër.
  2. Mundësia për të rregulluar aksesimin e bankave në informacionin mbi pozicionin penal të klientëve të tyre.

Ky Komitet ka si objektiva kryesore:

  • Përvijimin e urave të një komunikimi konstruktiv midis bankave dhe autoriteteve shtetërore;
  • Organizimin e vazhdueshëm të tryezave të konsultimit midis palëve;
  • Bashkërendimin e përpjekjeve për një sistem bankar të shëndetshëm dhe efikas;

Kryesia e Komitetit

Markelian Rriska Intesa Sanpaolo Bank Kryetar
Ndue Maluta Banka Kombetare Tregtare Nenkryetar
Suela Dhima Tirana Bank Anetare

Anëtarët e tjerë të këtij komiteti janë:

Ada Qazolli Alpha Bank Albania
Yllka Balilaj American Bank of Investments
Ardiana Sinani Credins Bank
Erneta Roboci First Investment Bank– Albania
Ardit Pepa ProCredit Bank
Emiljan Dyrmishi ProCredit Bank
Vanita Nikolla Raiffeisen Bank
Marjeta Pinari Raiffeisen Bank
Bertina Hajdini OTP Bank
Klejda Hasi OTP Bank
Dritan Dezhgiu Union Bank
Roza Sula United Bank of Albania
Altin Koci Union Bank
Artiola Agalliu Union Bank
Aktivitete