Komitetit i AAB-së për Komunikimin/Marrëdhëniet me Publikun, u krijua bazuar në Vendimin e Bordit Drejtues të AAB-së të datës 26 janar 2015. Qëllimi kryesor i Komitetit është të mbështesë AAB në drejtim të përmirësimit të imazhit të sistemit bankar dhe komunikimit më të mirë e efektiv me mediat në vend.

Objektivat kryesore të këtij Komiteti:

  1. Të diskutojë dhe adresojë çështje operacionale që lidhen me sektorin e komunikimit në sektorin bankar.
  2. Të rekomandojë strategji për përmirësimin e komunikimit të sistemit bankar me publikun / mediat, dhe forcimin e marrëdhënieve me median nëpërmjet AAB-së;
  3. Komunikimin mes anëtarëve për ballafaqimin e krizave që afektojnë të gjithë sistemin (në zbatim edhe të Planit të Manaxhimit të Krizave që do të hartohet me mbështetjen dhe miratohet nga ky Komitet);
  4. Të sigurojë mbikëqyrjen dhe monitorimin sipas nevojës, të kuadrit rregullator të institucioneve shtetërore, mbikëqyrëse dhe licencuese, në lidhje me komunikimin.

Kryesia e Komitetit

Lutjana Konomi First Investment Bank Kryetare
Anduela Aliaj BKT Nënkryetare
Elna Bisha Intesa Sanpaolo Bank Albania Nënkryetare

Anëtarët e tjerë të këtij komiteti janë:

Aulona Driza Alpha Bank Albania
Balina Bodinaku American Bank of Investments
Kleti Kaprata Credins Bank
Arla Tushe Intesa Sanpaolo Bank Albania
Suada Mansaku Procredit Bank
Viola Smaja Raiffeisen Bank
Jonila Janku OTP Bank
Rigers Kaso OTP Bank
Ela Puka Tirana Bank
Mirela Xhelollari Union Bank