Komitetit i AAB-së për Komunikimin/Marrëdhëniet me Publikun, u krijua bazuar në Vendimin e Bordit Drejtues të AAB-së të datës 26 janar 2015. Qëllimi kryesor i Komitetit është të mbështesë AAB në drejtim të përmirësimit të imazhit të sistemit bankar dhe komunikimit më të mirë e efektiv me mediat në vend.

Objektivat kryesore të këtij Komiteti:

  1. Të diskutojë dhe adresojë çështje operacionale që lidhen me sektorin e komunikimit në sektorin bankar.
  2. Të rekomandojë strategji për përmirësimin e komunikimit të sistemit bankar me publikun / mediat, dhe forcimin e marrëdhënieve me median nëpërmjet AAB-së;
  3. Komunikimin mes anëtarëve për ballafaqimin e krizave që afektojnë të gjithë sistemin (në zbatim edhe të Planit të Manaxhimit të Krizave që do të hartohet me mbështetjen dhe miratohet nga ky Komitet);
  4. Të sigurojë mbikëqyrjen dhe monitorimin sipas nevojës, të kuadrit rregullator të institucioneve shtetërore, mbikëqyrëse dhe licencuese, në lidhje me komunikimin.

Kryesia e Komitetit

Lutjana Konomi First Investment Bank Kryetare l.konomi@fibank.al
Jonila Janku OTP Bank Nënkryetare jonila.janku@otpbank.al
Aulona Driza Alpha Bank Albania Anëtare kryesie adriza@alpha.gr

Anëtarët e tjerë të këtij komiteti janë:

Balina Bodinaku American Bank of Investments bbodinaku@abi.al
Marinela Rapaj Banka Kombëtare Tregtare mrapaj@bkt.com.al
Valbona Guri Credins Bank valbona.guri@bankacredins.com
Ledia Çaushi Intesa Sanpaolo Bank Albania Ledia.Caushi@intesasanpaolobank.al
Arla Tushe Intesa Sanpaolo Bank Albania Arla.Tushe@intesasanpaolobank.al
Suada Mansaku Procredit Bank S.Mansaku@procreditbank.com.al
Greta Lekaj Raiffeisen Bank greta.lekaj@raiffeisen.al
Rigers Kaso OTP Bank Rigers.Kaso@otpbank.al
Ela Puka Tirana Bank emulla@tiranabank.al
Viola Ndoja Union Bank viola.ndoja@unionbank.al