Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Komitetet Teknike

Komitetet Teknike, bazuar në kompetencat e tyre profesionale, janë organet që synojnë t’i sigurojnë Bordit Mbikëqyrës dhe Sekretarit të Përgjithshëm propozimet dhe përgjigjet e kërkuara në fushat e tyre specifike të përgjegjësisë.

Funksionojnë 7 komitetet teknike fillestare të përhershme të cilat koordinohet nga një anëtar i personelit të Zyrës Ekzekutive të Shoqatës.

Komitetet teknike ndihmëse krijohen nga Bordi Mbikëqyrës, bazuar në nevojat e Shoqatës.

Zgjedhja e pjesëmarrësve, organizimi dhe funksionimi i komiteteve teknike (fillestare-të përhershme dhe ndihmëse) do t’i nënshtrohen rregullores së brendshme të miratuar nga Asambleja e Anëtarëve.

Komitetet teknike janë si më poshtë:

-->