Efiçensa e Energjisë

Çfarë është Efiçensa e Energjisë?

Më poshtë do të gjeni disa përcaktime të konceptit të “Efiçensës së Energjisë”:

 • “Efiçensa e Energjisë” nënkupton raportin në përqindje të energjisë në dalje me energjinë në hyrje, në të njëjtin sistem energjitik, që në rastin tonë është ndërtesa. Ky është përcaktim teorik i saj.
 • Më thjesht do të thonim se “Efiçensë Energjie” kemi atëherë kur në një proçes energjitik arrijmë rezultate të njëjta duke përdorur më pak energji. Teprica e energjisë në këtë rast është energjia e kursyer nga marrja e masave për të ulur sasinë e energjisë së përdorur në këtë proçes.

Cilat janë përfitimet e Investimeve të Efiçensës së Energjisë

Një nga argumentat kryesorë, mes shumë argumentave të tjera në favor të përmirësimit të efiçensës në energji është roli i saj kryesor në ndryshimin e zbutjes së efekteve klimaterike. Në të vërtetë, përmirësimi i efiçensës së energjisë shihet tani si strategjia më e rëndësishme për arritjen e reduktimit të emisioneve të gazit serë (GHG), të nevojshme këto për st abilizimin e sistemit të klimës globale, sepse përmirësimi i efiçensës së energjisë është veçanërisht kosto-efektiv dhe mund të arrihet shpejt.

Përveç nevojës për të zbutur ndryshimet klimaterike, ka shumë argumenta të tjerë të fortë në favor të efiçensës së energjisë, veçanërisht ato në vijim:

 • Kosto më të ulët të energjisë dhe si rrjedhim kosto më të ulëta në faturat e energjisë për konsumatorët. Kursejmë energji dhe si rrjedhim para.
 • Më shumë komfort dhe më shumë cilësi të jetës.
 • Jetë më të gjatë të ndërtesës si dhe rritje të vlerës së saj.
 • Kontribut në mbrojtjen e mjedisit dhe reduktimin e emetimeve ndotëse në mjedis.
 • Përmirësimi i sigurisë së furnizimit të energjisë, p.sh. duke zvogëluar varësinë (kombëtare, rajonale) nga importet e energjisë.
 • Përmirësimi i konkurencës, që rezulton nga shpenzime më të ulëta të energjisë dhe risi në teknologji.
 • Përmirësimi në të gjithë treguesit kryesorë të tillë si PBB, investimet direkte të lidhura me klimën, konsumi dhe punësimi.

Efiçensa e energjisë, përshkruan pra raportin ndërmjet përfitimit të fituar dhe energjisë së përdorur. Nga pikëpamja ekonomike, efiçensa e energjisë mund të përshkruhet kështu si produktiviteti margjinal i inputit të energjisë, pra specifikon se sa energji nevojitet për të prodhuar një nivel të caktuar të outputit (p.sh. nxehtësi, dritë, lëvizje, rehati).

Kontrolli i ngrohjes / ftohjes: Mundohuni të reduktoni temperaturat e ngrohjes në dimër me një shkallë, pasi kjo mund të pakësojë faturën e ngrohjes me 8%. Në të kundërt, në verë rrisni me një shkallë temperaturën, pasi ulja shumë e madhe e temperaturave do ta detyrojë paisjen e përdorur për kondicionim të konsumojë më shumë energji pa arritur ende në nivelin e dëshiruar të ftohjes.
Shmangni humbjen e nxehtësisë: Mbani dyert dhe dritaret të mbyllura, kur jeni duke ngrohur ambientin ose kur kondicioneri po punon.
Përdorimi i sobave efiçente kursen më shumë se 30% të sasisë së druve të zjarrit.
Minimizimi i ndriçimit artificial: Duke mbajtur dritaret dhe llampadarët të pastër, ju mund të pakësoni sasinë e energjisë që ju nevojitet për ndriçim. Nëse jeni duke punuar në një pjesë të dhomës, izoloni dritat vetëm në atë zonë. Ndriçimi i një dhome bosh brenda natës humbet energji të mjaftueshme sa për të bërë 1000 filxhanë çaji.

Fikni pajisjet: TV, DVD, dhe paisje video të lëna në “stand by” vazhdojnë të përdorin të paktën gjysmën e sasisë së energjisë që ata konsumojnë kur janë të ndezur. Lënia ndezur e një monitori kompjuteri harxhon po aq energji sa fotokopjimi i 800 fotokopjeve A4.

 • Kur karikuesi i telefonit lihet i lidhur me energjinë elektrike, edhe pse telefonit është hequr, ai konsumon 95% të energjisë së përdorur për të karikuar telefonin, sepse karikuesi konsumon ende energji edhe pse nuk është i lidhur me telefonin.
 • Nëse të gjitha pajisjet janë fikur kur largoheni nga zyra, atëherë energjia e kursyer është e mjaftueshme për të drejtuar një makinë të vogël deri në 160 km.
Furra me mikrovalë konsumon më pak se një furrë normale (1/3), si dhe ruan vlerat ushqimore duke qenë se i gatuan më shpejt dhe në një periudhë më të shkurtër kohore.
Lyeni muret e shtëpisë suaj me ngjyrë të çelët: Ngjyrat e errëta tentojnë të absorbojnë dritën dhe kështu duhet që ju të përdorni më shumë energji nga llampa për të arritur të njëjtin efekt ndriçimi.
Vendosni nivelin e temperaturës së dushit në 40-50 gradë celsius gjatë verës dhe përdoreni atë kur proçesi i ngrohjes së ujit ka mbaruar. Kjo do të sjellë kursime deri në masën 10-15% të konsumit të energjisë.
Zëvendësoni llampat standarte me llampa efiçente: (që konsumojnë rreth ¼ e shumës së energjisë dhe kanë një jetëgjatësi 10 herë më shumë). Përdorimi i një llampe efiçente kursen energji elektrike deri në 80%.
Zëvendësoni dushin normal me panel diellor: Përdorimi i një paneli diellor me sipërfaqe 3-4m2 të instaluar në tarracën/çatinë e ndërtesës për ngrohjen e ujit sanitar kursen energjinë e përdorur për këtë qëllim më shumë se 60% të saj.

Masat / investimet për Efiçensën e Energjisë

Efiçensa e energjisë, përshkruan pra raportin ndërmjet përfitimit të fituar dhe energjisë së përdorur. Nga pikëpamja ekonomike, efiçensa e energjisë mund të përshkruhet kështu si produktiviteti margjinal i inputit të energjisë, pra specifikon se sa energji nevojitet për të prodhuar një nivel të caktuar të outputit (p.sh. nxehtësi, dritë, lëvizje, rehati).

Masat që duhen marrë për rritjen e efiçensës së energjisë gjatë ndërtimit të shtëpive janë:

Sistemi ekzistues i ndërtesave nuk ka izolim termik dhe në shumicën e rasteve energjia përdoret për ngrohje hapësire. Humbjet më të mëdha të nxehtësisë në ndërtesa janë ato të nxehtësisë nga muret, nga çatitë dhe nga tarracat veçanërisht te ndërtesat e ndërtuara para viteve 90’. Sistemi i Izolimit Termik i quajtur “Izolim termik brenda ose jashtë strukturave të ndërtesës” shërben për të ruajtur dhe për të izoluar strukturën e përbërë nga materiale të ndryshme si dhe kontrollon humbjen e nxehtësisë. Izolimi i jashtëm dhe sistemet përfundimtare të tij duhet të jenë të aplikueshme dhe të integruara siç duhet në ndërtim, i japin përfitime strukturës duke siguruar një izolim përfundimtar të jashtëm pa patur shqetësime të depërtimit të lagështisë, të të çarave dhe sipas vizatimit skematik të treguar më poshtë:

Izolimi i jashtëm
1. Mekanizëm Anchor
2. Izolimi 5 cm
3. llaç
4. Fibra qelqi Mesh
5. Llaç përfundimtar me ngjyrë / (suva): duhet të jetë mirë fizikisht, rezistent ndaj ujit dhe të krijojë një sipërfaqe të lëmuar.

a) Avantazhet e termoizolimit

Termoizolimi ka avantazhet e mëposhtme:

 • Siguron kursime të menjëhershme e të mëdha të energjisë si rezultat i një kosto të ulët, si rrjedhim një kursim monetar për familjet.
 • Pakësim të energjisë së përdorur për nxehtësi që çon në minimizimin e emetimit të CO2 dhe SO2 në atmosferë.
 • Sistemi i izolimit termik kontribuon në mënyrë konstante në zgjidhjen e problemeve të smogut dhe të ndotjes së ambientit.

Për të gjitha këto karakteristika efektive sistemi i izolimit termik gjen zbatim në tipe të ndryshme të ndërtesave: shtëpi, shkolla, spitale, biznese, ushtri, ndërmarrje prodhimi, ndërmarrje magazinimi etj.

b) Muret

Rreth 19-20% e nxehtësisë së përdorur për ngrohje në shtëpi humbet në mure. Muret e jashtme të ndërtesave të reja janë muret që mbajnë të gjithë peshën. Muret zakonisht ndërtohen me tulla dhe me silikate qeramike me vrima. Struktura vijuese është një nga strukturat më të përdorura në këto ndërtesa.

Majtas: Strukturë e mureve ekzistuese;

Djathtas: Strukturë e mureve me termoizolim

Shënim:
Po të krahasojmë strukturat me apo pa termoizolim shohim se tek strukturat e termoizoluara kemi përmirësim të ndjeshëm në drejtim të transmetimit të nxehtësisë. Koefiçenti i transmetimit të nxehtësisë për rastin me termoizolim e ka vlerën pothuajse dy herë më të vogël se ai pa termoizolim. Në këtë rast sasia e nxehtësisë që humbet nga muret ulet me rreth 50 %.

Në ndërtesat e vjetra më i përdorshëm është termoizolimi i jashtëm. Termoizolimi i brëndshëm rekomandohet vetëm në ndërtesat kulturore dhe shumë të vjetra ku për shkak të ruajtjes së arkitekturës së fasadave të jashtme nuk mund të përdoret termoizolimi i jashtëm.

c) Tavani / çatia

Nga tavani/çatia e ndërtesës humbet rreth 11 % e nxehtësisë. Disa struktura tipike me termoizolim që përdoren më shumë në ndërtimet e reja janë si në vijim:

d) Dyshemeja

Dyshemeja është shtresa e poshtme e strukturave ndërtuese. Humbjet e nxehtësisë në katin e parë varen nga materiali i përdorur për të shtruar, madhësia dhe kushtet e qosheve duke shtuar këtu dhe llojin e shtresës së tokës që është poshtë. Shtresa izoluese e vendosur poshtë dyshemesë ose përreth qosheve, zvogëlon humbjet e nxehtësisë.

Dritaret janë një element shumë i rëndësishëm i pjesës së jashtme mbështjellëse të ndërtesës që mundëson ndriçimin e hapësirës së brendëshme të saj. Ato funksionojnë njëkohësisht jo vetëm për lejimin e rrezeve të diellit në brendësi të ndërtesës por edhe si mbrojtës kundër ndikimeve të jashtme atmosferike si dhe humbjeve të nxehtësisë. Po t’i shtojmë humbjeve të energjisë nga transmetimi dhe humbjet e energjisë nga ventilimi del se nga dritaret humbet më shumë se 50 % e humbjeve totale të energjisë së ndërtesës.

Dritare me kasë druri me xham tek | Dritare duralumini ose plastike me xham dopio

Ngrohja e ujit përbën rreth 14% – 25 % të energjisë së konsumuar në shtëpi. Në përgjithësi në Shqipëri një pjesë e mirë e elektricitetit përdoret për ngrohje të ujit. Faturat e energjisë elektrike mund të pakësohen në sajë të përdorimit të paneleve diellore për ngrohje te ujit.

Përdorimi i panelit diellor me sipërfaqe 2-4 m2 i instaluar në tarracë/çatinë e ndërtesës për ujë të nxehtë sanitar kursen më shumë se 60 % të energjisë së përdorur për këtë qëllim.

A e dini se vendi ynë ka më shumë se 240 ditë diellore dhe përdorimi i paneleve diellorë për ujë të nxehtë sanitar përbën 60-80% te energjisë së nevojshme?

Kjo përqindje varet nga kushtet klimatike të vendit. Numri i madh i ditëve diellore dhe i rrezatimit të lartë diellor bëjnë që përqindja më e lartë e ujit të ngrohtë te përfitohet nga panelet diellore.

Zgjedhja e përshtatshme e ngrohjes, ventilimit dhe sistemit të ajrit të kondicionuar (HVAC) në ndërtesa varet nga nevojat dhe karakteristikat e zonës ku është vendosur ndërtesa dhe natyrisht nga atë çfarë investuesit kërkojnë e nga çfarë ata mund të përballojnë financiarisht. Tregu ofron një numër sistemesh efiçente të energjisë për ngrohje me rendiment të tyre prej 70 deri 90 %.

Në projektimin e sistemit të ngrohjes nuk është e rëndësishme të rrisim kapacitetin e sistemit në vlera tepër të larta për të përballuar nevojat, pra duhet të zgjedhim një sistem të tillë që kapaciteti i prodhimit i (kapaciteti për ngrohje) të plotësojë nevojat aktuale të ndërtesës. Në Shqipëri zakonisht ngrohja qëndrore realizohet me kaldajë që djeg naftë ose GLN (Gaz i lëngëzuar). Përsa i takon kursimit të energjisë në sistemet e ngrohjes, duhet që këto sisteme të kenë kaldaja efiçente (me rendiment 80-90%), termoizolim të tubave përcjellës dhe elementë kontrolli siç janë valvolat termostatike të vendosura në radiatorë.

A e dini se instalimi i valvolave termostatike në radiatorët e ngrohjes kursen energjinë e përdorur për ngrohje deri në 20 %?

Ndriçimi efiçent përfshin para së gjithash përdorimin në maksimum të energjisë natyrale si ndriçimi më i mirë. Drita natyrore mundëson ndriçimin e vendbanimit dhe vendit të punës si dhe të kontaktit të individëve me mjedisin. Ndriçimi artificial zëvendëson dritën natyrore duke u bërë kështu të mundur njerëzve vazhdimin e aktiviteteve të tyre në hapësira të ndriçuara jo mjaftueshëm si dhe gjatë natës.

Rekomandohet të përdoren sa më shumë që të jetë e mundur llampat kompakte fluorishente (CFL), gjerësisht të njohura si llampa kursim energjie, në vend të llampave inkandeshente. Jetëgjatësia e tyre është rreth 10 herë më e gjatë (jetëgjatësia mesatare e llampave tradicionale nuk është më shumë se 1000 orë, ndërsa llampat kursim energjie zgjasin deri në 10 000 orë e më shumë).

Përdorimi i një llampe efiçente është një masë e efiçensës së energjisë dhe kursen deri në 80 % të energjisë elektrike.

Efiçensa e energjisë e llampave me konsum të ulët është 4 deri në 5 herë më i lartë se sa efiçensa e energjisë së llampave tradicionale inkandeshente. Një llampë jo efiçente inkadeshente me fuqi 100 W i përgjigjet një llampe efiçente fluoreshente 20 W.

Pajisjet elektroshtëpiake efiçente përdorin më pak energji elektrike krahasuar me ato të përdorura deri më tani dhe për këtë arsye rekomandohet që të merret gjithmonë parasysh konsumi i energjisë nga pajisjet; kur të blini një pajisje në shtëpinë tuaj është e këshillueshme nga pikëpamja ekonomike të zgjidhni produkte të klasës energjike A, A+, A++.

Nga studimet e bëra së fundmi rezulton që kursimi i energjisë elektrike nga Stand-by i pajisjeve elektroshtëpiake është 5-10% i konsumit vjetor të energjisë elektrike në banesa.

Përdorimi i burimeve të rinovueshme të energjisë në banesa shihet si një masë efikase për kursimin e energjisë. Burimet e rinovueshme të përdorura në banesat tona janë: energjia diellore, biomasa.

Përdorimi i biomasës në banesat tona është në formën e druve të zjarrit të përdorur për ngrohje dhe për gatim. Një masë efiçente që mund të ndërmarrim në këtë drejtim është përdorimi i sobave efiçente që kursejnë sasinë e druve të përdorur për ngrohje dhe gatim.

Përdorimi i sobave efiçente kursen më shumë se 30% të sasisë së druve të zjarrit.

Fitimet e nxehtësisë diellore luajnë një rol të rëndësishëm në bilancin energjitik të ndërtesës. Arkitektura moderne i kushton një rëndësi të madhe thithjes së nxehtësisë së rrezeve diellore dhe mbrojtjes kundër izolimit të tepruar (ekspozimit diellor) sepse përfitimet pasive diellore mund të rregullohen dhe të optimizohen në një sistem të kënaqshëm.

Për të arritur mbrojtjen efektive nga rrezet diellore janë përdorur këto zgjidhje:

 1. Arkitektura e ndërtesës si orientimi, ngjyra e fasadës, bimët dhe pemët, ballkone me mbulesë, etj;
 2. Elemente të jashtëm të mbrojtjes diellore, të luajtshme dhe të paluajtshme si tenda dhe grila.

Sistemet e përdorura për ngrohjen dhe ftohjen e banesave kanë mekanizma të tillë kontrolli të cilët bëjnë optimizimin e temperaturave të ngrohjes dhe të ftohjes së ambienteve. Rregullimi i termostatit i cili redukton temperaturën e dhomës me 1oC kursen energjinë vjetore të përdorur për ngrohje me 70-10%.

Kontrolli dhe mirëmenaxhimi i energjisë e kursen atë deri në 10%.

Kredia për Efiçensën e Energjisë

Çfarë është kredia për Efiçensën e Energjisë

Qëllimi – Kredia për “Efiçencën e Energjisë” është financimi i investimeve në banesa/ambiente biznesi që kanë për qëllim përdorimin efiçent të energjisë dhe kursimin e saj. Kredia “Efiçensa e Energjisë” do të mbështesë familjet/bizneset në uljen e qëndrueshme të kostove të energjisë.

Kush e përfiton këtë kredi? – Të gjithë klientët me të ardhura nga pagat apo biznesi mund të përfitojnë kredinë për “Efiçensën e Energjisë”, për sa kohë plotësojnë kushtet e përgjithshme për t’u financuar nga Bankat.

Avantazhet e investimeve në Efiçensën e Energjisë:

 • Ulje e konsumit të energjisë
 • Kursim i energjisë do të thotë kursim në para
 • Përmirësim i standarteve të jetesës
 • Mbron dhe përmirëson ambientin ku ne jetojmë

Fazat / hapat e aplikimit për marrjen e kredisë për Efiçensën e Energjisë, për përmirësime në shtëpi

Proçesi i aplikimit të kredisë për “Efiçensën e Energjisë” kalon nëpër fazat në vijim:

Avantazhet e investimeve në Efiçensën e Energjisë:

 1. Klienti sjell dokumentacionin e kërkuar ( duke i dhënë të drejtën bankës që ato të verifikohen) dhe plotëson ”Formularin e Aplikimit të Kredisë”.
 2. Analisti i kredisë i siguron informacionin paraprak (normat e interesit, maturiteti, komisionet, kushtet dhe një llogaritje të thjeshtë të këstit të kredisë) për kredinë që mund të ofrohet për të mbështetur këtë investim të klientit. Norma preferenciale të interesit mund të aplikohen nga Banka për kredi për “Efiçensën e Energjisë”.
 3. Ne të njëjtën kohë analisti i kredisë kryen një llogaritje të thjeshtë të energjisë që mund të kursehet si rezultat i masave të efiçensës së energjisë që do të zbatohen pas marrjes së kredisë.
 4. Analisti i kredisë bën një vlerësim paraprak të klientit si një klient i mundshëm për të marrë kredinë bazuar në kriteret e paracaktuara të kualifikimit të bankës, ndërsa klienti nga ana tjetër vlerëson nëse termat dhe kushtet e kredisë janë të përshtatshëm dhe në interesin e tij/saj.
 5. Analisti i kredisë i jep listën e dokumentave të nevojshme që duhet të paraqesi klienti.

Avantazhet e investimeve në Efiçensën e Energjisë:

 1. Individi duhet të paraqitet në një nga degët e bankave që ofrojnë kredi për efiçensën e energjisë, për të kërkuar informacion të mëtejshëm për kredi për investimin e tij në lidhje me përmirësimet në Efiçencën e Energjisë në shtëpi.
 2. Këtu fillon zyrtarisht proçesi i aplikimit të kredisë.

Pas marrjes së dokumentave të sjella nga klienti, analisti i kredisë kryen verifikimet e nevojshme në lidhje me të ardhurat, historikun e kredive të kredimarrësit, kushtet e kolateralit (nëse ka), vendbanimin etj. Kjo fazë është e rëndësishme për të bërë një vlerësim të përgjithshëm të besueshmërisë së klientit dhe bazohet kryesisht ne 4 shtylla kryesore :

 1. Plani i Investimit/lista kualifikuese: Vlerësimi i Planit të Investimit në lidhje me masat e Efiçensës së Energjisë sipas kushteve të Efiçensës dhe përshtatshmërisë. Shembuj të investimeve në përmirësimin e Efiçensës në Energji:
  • Përmirësimet në termoizolimin e ndërtesës (tavan, çati, dysheme dhe/ose muret e jashtme izoluese termike – instalimi i dyerve dhe dritareve të reja termikisht të izoluar nga jashtë – izolimi i ballkone etj ..)
  • Përmirësimet në paisjet e ngrohjes (kaldaja të reja – modernizimi i kaldajave ekzistuese – kontrollet automatike – lidhja me rrjetin e gazit – pajisje të ngrohjes së kaldajave)
  • Përmirësimet në paisjet e transmetimit të ngrohjes (tubacione të reja të shpërndarjes si dhe radiator – valvula termostatike – tuba të shpërndarjes/izolimit – pompa për qarkullimin e ujit të ngrohtë)
  • Përmirësimet në Ngrohje, Ventilim, Ajër i kondicionuar (menaxhimi i sistemeve të energjisë etj…)
  • Përmirësimet në ndriçimin e brendshëm dhe të jashtëm (zëvendësim i llampave ekzistuese të energjisë me llampa efiçente – kontrollet automatike të ndriçimit – sensorë lëvizje – sensorë të ditës).
  • Shfrytëzimi i Energjive të Rinovueshme (Sistemet diellore për ngrohje të ujit të nxehtë).
 2. Kapaciteti për të paguar: Niveli i të ardhurave të klientit bazuar në pagën ose në të ardhurat e biznesit verifikohen nga burime të ndryshme të informacionit. Klienti duhet të sigurojë informacion dhe burime verifikimi për të gjitha të ardhurat dhe shpenzimet e mundshme që ai ka në momentin e aplikimit ose që mund të ketë në të ardhmen. Në këtë fazë është e rëndësishme të bëhet një pasqyrë e saktë e situatës financiare të klientit dhe të aftësive të tij/saj për të përballuar detyrimet e kredisë. Klienti duhet të demostrojë që ai/ajo ka një stabilitet financiar dhe një kapacitet për të gjeneruar flukse parash të mjaftueshme për të paguar këstin mujor të kredisë.
 3. Kolaterali: Kolaterali është garancia në rast se klienti dështon për të paguar këstin e kredisë pas të gjitha proçedurave të negocimit me bankën. Kolaterali i garantuar për bankën mund të jetë një ose kombinim i disa prej kategorive të mëposhtme, bazuar në shumën e kërkuar të kredisë dhe në vlerësimin e riskut të kredisë:
  • Pasuri të paluajtshme (hipotekë)
  • Pasuri të luajtshme (pengje)
  • Dorezanës personal
  • Cash collateral (depozitë bankare)
 4. Referenca për klientin: Në momentin e aplikimit, analisti i kredisë kontrollon për historikun e mëparshëm të kredive për kredimarrësit, n.q.s klienti ka marrë kredi më parë si është historiku i pagesave, kushtet e kolateralit etj. Referenca shtesë mund të sigurohen nga sistemi i të dhënave bankare.

Pas vlerësimit pozitiv të besueshmërisë së kredidhënies së klientit, hapi përfundimtar është propozimi i termave dhe i kushteve të kredisë në përputhje me kredinë për efiçensën e energjisë, situatën e klientit dhe me rregulloret e proçedurat e brendshme të bankës.

Dosja për aplikimin e kredisë përgatitet dhe prezantohet në Komitetin e Kredisë, i cili vlerëson propozimin e kredisë në lidhje me proçedurat e brendshme te huadhënies së bankës dhe vendos për të miratuar ose refuzuar aplikimin e kredisë. Vendimi përfundimtar i komunikohet menjëhere klientit; në rast aprovimi klientit mund ti kërkohet ndonjë dokument shtesë n.q.s është i nevojshëm, ndërsa analisti i kredisë vazhdon me përgatitjen e kontratave të kredisë nën mbikqyrjen e Departamentit Ligjor. Janë dy opsione për tu përmendur:

 1. Në rast se kolaterali është një pronë e patundshme, proçedurat që vijojnë janë vlerësimi i kolateralit nga specialisti vlerësues për të përcaktuar nëse vlera e tregut të kolateralit është e mjaftueshme për të mbuluar shumën e kredisë sipas rregullores së bankës. Nëse mbulimi është i mjaftueshëm, pastaj proçedohet me firmosjen e kontratave të kredisë. N.q.s jo, mund të kërkohet kolateral shtesë ose një kombinim me kategori të tjera.
 2. Në rast se kolaterali është një pasuri e luajtshme, proçedohet me firmosjen e kontratave respektive të kredisë.
 1. Pas firmosjes së kontratës nga banka dhe nga klienti, dhe n.q.s kolaterali është një pasuri e paluajtshme, bëhet dërgimi i kontratave për regjistrim në hipotekë në “Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme” në favor të bankës për shumën e kredisë. N.q.s kolaterali është një pasuri e luajtshme, kontratat dërgohen për regjistrim në Zyrën e “Regjistrit të Barrëve Siguruese”(RBS) kështu që pengjet regjistrohen në favor të bankës për shumën e kredisë.
 2. Duke u bazuar në proçedurat e brendshme të bankës, klientit mund/ose jo ti kërkohet të bëjë sigurimin e jetës dhe të pronës për shumën e kredisë në rastet e kredive me hipotekë.
 3. Pas plotësimit të gjithë proçedurave dhe pasi dokumentat e nevojshme të kontrollohen ne bankë, bëhet disbursimi i shumës së kredisë në llogarinë e klientit. Klientit i jepet nje kopje e kontratës, e policave të sigurimit (nëse po) dhe të plan pagesës së kredisë si dhe të datave të pagesave të kredisë.

Dokumentat që nevojiten të paraqiten nga klientët në Bankë, në aplikimin për kredi për Efiçensën e Energjisë në banesa

Kjo është një listë e detajuar e dokumentave të mundshëm që kërkohen për një Kredi të Efiçensës së Energjisë:

 1. Plani i Investimit (vetëm investime në përmirësimet në efiçensën e energjisë duke iu referuar listës se kritereve të kualifikimit)
 2. Kopje e ID (pasaportë, kartë identiteti)
 3. Çertifikatë Familjare
 4. Çertifikatë vendbanimi për klientin dhe garantorin (nëse ka)
 5. Vërtetim të pagës për klientin dhe garantorin (nëse ka) që përcakton shumën e pagës, datën e fillimit të punësimit (n.q.s është e mundur një deklaratë bankare mund të vihet bashkëngjitur).

N.q.s të ardhurat nuk janë nga paga, ju lutem referojuni si më poshtë:

 • Extrakt nga QKR-ja
 • Deklarimin vjetor të taksave
 • Mandat pagesat e tatim/taksave për tremujorin e fundit (tatim fitimi, taksa lokale dhe të tjera)
 • Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve (dokumentat justifikues)
 • Extrakt nga QKR-ja
 • Liçensë (liçensë profesionale n.q.s kërkohet nga lloji i biznesit)
 • Vërtetim të pagës (kërkohet deklarimi në ISSH) ose bilanci i vitit të kaluar dhe deklarimin e taksave mbi xhiron deri në muajin aktual. (F.D.P).
 • Kuotën e pagesës së fundit të taksave (mbi fitimin, taksa lokal dhe të tjera)
 • Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve (nëse kërkohet) dhe dokumentat ku është bazuar.
 • Kontrata e qerasë (bashkëngjitur dok. i pronësisë) Kontrata e qerasë mund të jetë e noterizuar/ose jo. Banka mund të vendosë të pranojë / refuzojë një burim të tillë të ardhurash në mungesë të një kontrate të noterizuar të qerasë.
 • Çertifikata e pronësisë, harta treguese, kartela e pronës
 • Kontrata e shitblerjes, fatura ose oferta për mallrat apo shërbimet e blera.

Terma dhe kushte

Terma dhe kushte specifike për kreditë e Efiçensës së Energjisë në banesa

 • The interest rate is the cost that the customer has to pay over the loan amount. The interest rate on a loan is generally set to be either:
  • Fixed over the life of the loan
  • Variable (the most common applied and that means changing periodically with changes of market interest rates)
  • Or some combination of the two – for example a fixed interest rate for some number of years, then varying.

  Being the main factor for the customer’s decision and due to competition, banks have reflected in this direction by decreasing the rates compared to 4-5 years ago. Generally, adjustable interest rates are used, but a new trend is observed as a combination of fixed interest rate for the first years and then adjustable.

  The interest rates for an Energy Efficiency loans depends on 2 variables; a) Loan amount and b) Maturity. For high loan amounts and mid/long term loan maturity, the lending rates tends to be flexible considering the risks of change in market conditions due to long term maturity. They are composed of a changing part, index and the unchanged part the spread charged by the banks. Over the life of a variable-rate loan changes in the interest rate may be determined by one or a combination of:

  • A published index of inflation
  • An index of market interest rates
  • Changes in the interest rate the Bank pays on deposits
  • Changes in costs of funds etc…

  As a general principle, banks varies the interest rates that it charges on its loans frequently enough to track changes in the interest rate that the institution pays for the funds that it uses to finance the loans, – always maintaining a satisfactorily positive spread between the two rates. The indexing scheme should also create an understandable and reasonably predictable payment structure for the borrower.

  Where a reliable index of inflation or interest rate exists, the bank may choose to tie both the interest rate that it charges on its loans and the rate it pays on deposits to changes in the index, – assuring a positive interest spread for the institution and transparency for the borrower. Because the principal funding source for loans is likely to be the deposit base, on which the interest rate paid will vary over time, most loans carry variable interest rates.

Maturimi i Kredisë është një mënyrë teknike për të shprehur afatin e shlyerjes së kredisë. Një kredi maturohet në datën që duhet të shlyhet plotësisht. Maturiteti i kredive varet nga aftësia paguese, nga qëllimi i kredisë dhe nga jetëgjatësia e aktiviteteve të financuara.

Kreditë e Efiçensës së Energjisë klasifikohen në 3 kategori, duke u bazuar në maturitetet e ndryshme: Kredi Afatshkurta (1-2 vjet), Afatmesme (2-5 vjet) dhe Afatgjata (5-10 vjet). Afati maksimal i kredisë për efiçensën e energjisë në këto momente eshte deri në 10 vjet.

Një formë e përgjithshme dhe një paraqitje e detajuar e kostove më të përdorura në një Kredi për Efiçensën e Energjisë janë si më poshtë:

 • Shpenzimet administrative: Variojnë nga njëra bankë në tjetrën dhe shprehen si një përqindje e caktuar mbi shumën e kredisë. Ato mund të paguhen direkt në momentin e aprovimit të kredisë ose mund të paguhen në momentin e disbursimit të kredisë, (sipas proçedurave të bankës).
 • Shpenzimet e noterit: Ekzistenca /ose Jo e këtij shpenzimi varion nga banka në bankë, bazuar në polikat e brendëshme të kreditimit. Këto janë shpenzime për noterizimin e marrëveshjeve midis bankës dhe klientit si kontrata e kredisë, kontrata e hipotekës, miratimet e kredisë, marrëveshjet e pengjeve etj. Kryesisht për kredinë për efiçensën e energjisë shpenzimet noteriale lindin për shuma të cakturara të kredisë dhe variojnë nga njëra bankë në tjetrën.
 • Shpenzimet e pagesës së Primit të Policës së Sigurimit të Jetës: Ekzistenca /ose Jo e këtij shpenzimi varion nga banka në bankë, bazuar në polikat e brendëshme të kreditimit. Primi varet nga vlera e kredisë si dhe nga mosha e kredimarrësit. Kjo nënkupton që sa më e lartë të jetë vlera e kredisë ose sa më i moshuar të jetë kredimarrësi, aq më i Iartë do jetë primi për t’u paguar. Zakonisht, primi i policës së sigurimit të jetës paguhet çdo vit, bazuar në tepricën e shumës së kredisë (dhe bankat kujdesen vetë për rinovimin e sigurimit të jetës dhe ju lajmërojnë për primin e ri vjetor).
 • Shpenzimet e pagesës së Primit të sigurimit të pronës: Ekzistenca /ose Jo e këtij shpenzimi varion nga banka në bankë, bazuar në politikat e brendëshme të kreditimit. Në përgjithësi banka kërkon të sigurojë kolateralin nga tërmeti dhe nga zjarri ( të cilat janë risqet më të zakonshme e më me vlerë nga këndvështrimi i sigurimit të kolateralit). Ky prim i sigurimit mund të jetë i pagueshëm çdo vit ose njëherë për të gjithë periudhën e kredisë, bazuar në politikat e bankës. Primi bazohet në vlerën e kredisë si dhe në karakteristikat e kolateralit ( vilë, apartament, shtëpi e vjetër ) dhe në vlerën e pronës.
 • Pagesa e vlerësimit të pronës: Ky shpenzim lind në momentin që kredia për efiçensën e energjisë ka një shumë të caktuar dhe për këtë kredi është ofruar një pronë e paluajtshme që do të përdoret si kolateral. Bankat përdorin vlerësues privatë për këtë qëllim. Këto kosto bazohen gjithashtu në kolateralin që do të vlerësohet si dhe në marrëveshjen midis bankës dhe ekspertit privat.
 • Shpenzimet e hipotekës: Ky shpenzim lind në momentin që kredia për efiçensën e energjisë ka një shumë të caktuar dhe për këtë kredi është ofruar një pronë e paluajtshme që do të përdoret si kolateral. Ky shpenzim paguhet për regjistrimin e pronës në favor të bankës në “Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”.
 • Shpenzimet për mirëmbajtjen e llogarisë: Variojnë nga njëra bankë në tjetrën.

Në rast të kërkimit nga ana e bankës së një kolaterali për kredinë për efiçensën e energjisë, janë plotësisht të pranueshme kategoritë e mëposhtme të garancive:

 1. Dorëzanësit personal
 2. Pasuritë e luajtshme
 3. Pasuritë e paluajtshme
 4. Garancitë dhe cash collateral

a) Dorëzanësit Personal

Në pranimin e dorëzanësve duhen marrë në konsideratë kushtet e mëposhtme:

 • Të ketë reputacion të lartë personal
 • Të ketë influencë te klienti
 • Në rastet kur të ardhurat e dorëzanësit gjenerojnë nga biznesi, ky biznes duhet të jetë i liçensuar dhe të ketë të paktën 6 muaj aktivitet.
 • Paga mujore e dorëzanësit nuk duhet të jetë më e vogël se një kufi i përcaktuar.
 • Jo më shumë se gjysma e dorëzanësve për një kredi duhet të punojnë në të njëjtën kompani biznesi.
 • Nuk këshillohet më shumë se një dorëzanës me aktivitet apo me rroga nga e njëjta familje, i vetmi rast përjashtues është ai i pronarëve të pasurive të luajtshme/paluajtshme.
 • Një e treta e të ardhurave mujore të të gjithë dorëzanësve duhet të mbulojnë këstin e kredisë.

b) Pasuritë e Luajtshme

Si pasuri të luajtshme mund të përdoren:

 • Pajisjet shtëpiake
 • Makinë e klientit ose e dorëzanësve
 • Makineritë dhe pajisjet e biznesit të klientit / apo dorëzanësit në rastet kur ai është me të ardhura nga një biznes i liçensuar.

Në qoftë se huamarrësi nuk arrin të paguajë kredinë, banka merr posedimin e pasurive të luajtshme të lëna si kolateral dhe mund të ekzekutojë ato nëpërmjet shitjes në ankand në mënyrë që të mbulojë shumën e kredisë.

c) Pasuritë e Paluajtshme

Në këtë kategori përfshihen ndërtesat, toka, shtëpi etj. Të gjitha pasuritë e paluajtshme janë të vlefshme vetëm në rast se aplikanti dorëzon një dokument të marrë pranë “Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”, ku tregohet pronësia si dhe që pasuria është e pabllokuar. Garancia do të jetë hipotekë e parë (1st rank) mbi pasuri të paluajtshme në pronësi të kredimarrësit ose të garantuesit. Në këtë rast vlera e kolateralit në raport me vlerën e kredisë duhet të jetë minimumi në raportin 1.4:1

Në qoftë se huamarrësi nuk arrin të paguajë kredinë, banka merr posedimin e pronave të lëna si kolateral dhe mund të ekzekutojë ato nëpërmjet shitjes në ankand në mënyrë që të mbulojë shumën e kredisë. Ka disa karakteristika që duhet të përmbushen nga kolaterali në mënyrë që të jetë një garanci të vlefshme:

 • Stabiliteti i çmimeve – kolaterali nuk duhet të jetë subjekt i lëvizjeve të mëdha të çmimeve
 • Tregtueshmëri – kolaterali duhet të shitet lehtë
 • Qëndrueshmëria – kolaterali duhet të jetë i banueshëm me kalimin e kohës
 • Transportueshmëri – kolateralet e luajtshme duhet të jenë të lëvizshëm, kështu që ata mund të shiten lehtë në një treg tjetër në rast se është e nevojshme.

d) Cash Collateral

Konsiderohet çdo depozitë apo llogari rrjedhëse e bllokuar pranë bankës kredidhënëse, e cila mbulon tërësisht vlerën e kredisë ose pjesërisht në rastin kur kombinohet me garanci të tjera.

Proçedurat nuk ndryshojnë në krahasim me një kredi normale për përmirësime të banesës /apo kredi hipotekare/ apo kredi konsumatore. Në rast se kredimarrësi është në pamundësi për të ripaguar në kohë këstin e maturuar ose principalin, banka përveç normës së interesit normal, ka të drejtë të aplikojë penalitet në masën përqindje bazë plus + një përqindje fikse në vit, i llogaritur mbi detyrimin e këstit të papaguar (principal+interes), për periudhën në të cilën ai është në vonesë. Banka është e autorizuar nga kontrata e kredisë, që të tërheqë paratë nga llogaria rrjedhëse e huamarrësit pa autorizimin e tij/saj, në rast se kredimarrësi është në vonesë në pagimin e këstit të rradhës.

E rëndësishme: Në të gjitha rastet kjo normë penaliteti duhet të jetë e specifikuar në kontratën tuaj të kredisë.

Proçedurat nuk ndryshojnë në krahasim me një kredi normale për përmirësime të banesës /apo kredi hipotekare/ apo kredi konsumatore. Në rastin kur kredimarrësi realizon shlyerje të parakohshme të kredisë së tij/saj para maturimit, zakonisht banka mund të aplikojë një penalitet parapagimi, zakonisht e barabartë me një përqindje modeste mbi tepricën e pashlyer të principalit të kredisë. Kredimarrësi është i detyruar të njoftojë bankën me shkrim në mënyrë të parevokueshme të paktën 10 ditë përpara shlyerjes së parakohshme të kredisë. Llogaritja e penalitetit vjen si rezultat i një përqindje të caktuar mbi shumën e parapaguar të kredisë, midis 0.5 % dhe 5% dhe varion nga njëra bankë në tjetrën.

E rëndësishme: Në të gjitha rastet kjo normë penaliteti duhet të jetë e specifikuar në kontratën tuaj të kredisë.

RRETH FAQES

Kjo faqe është përgatitur nga Projekti i Efiçensës së Energjisë i Korporatës Financiare Ndërkombëtare me qëllimin e vetëm që të informojë dhe të edukojë publikun e gjerë në lidhje me Efiçensën e Energjisë dhe Kredinë për Efiçensën e Energjisë. Në vecanti, kjo faqe do të ndihmojë publikun për tu informuar me gjerësisht për:

 • Efiçensën e Energjisë (përkufizimi, përfitimet, rregullat praktike dhe masat/investimet për Efiçensën e Energjisë), dhe
 • Kredinë për Efiçensën e Energjisë (hapat kryesore, proçedurat, dokumentet e nevojshme, kostot që përfshihen, kushtet e kredisë për Efiçensën e Energjisë)

Përmbajtja e kësaj faqeje interneti mbrohet sipas ligjit për të “Drejtat e Autorit”. Kjo faqe apo pjesë të saj nuk mund të riprodhohen, kopjohen apo shpërndahen pa ju referuar Korporatës Ndërkombëtare Financiare, në asnjë lloj forme apo mënyre.

IFC inkurajon leximin e informacionit të kesaj faqeje dhe autorizon përdoruesin e këtij informacioni të paraqitur në këtë faqe, të kopjojë pjesë të këtij informacioni për perdorim vetjak, jo-tregtar si dhe pa të drejtë ri-shitje, ri-shpërndarje apo krijime apo veprime të reja ku përfshihet ky informacion apo pjesë ose përmbajtje të këtij informacioni. Cdo kopjim tjetër apo veprim tjetër në lidhje me këtë informacion të paraqitur në këtë faqe interneti kërkon autorizim me shkrim nga Korporata Ndërkombëtare Financiare (IFC).

Informacioni i paraqitur në këtë faqe interneti jepet në mirëbesim për arsye informacioni dhe IFC, Grupi i Bankës Botërore nuk do të mbahen përgjegjës per cdo apo ndonjë pjesë informacioni të paraqitur këtu.

Kjo faqe interneti nuk nënkupton përfaqësimin e cështjeve të diskutuara në mënyrë thelbësore dhe nuk duhet përdorur si bazë për të ndërmarrë vendime tregtare. Ju lutemi drejtohuni bankave/zyrave këshillimore apo zyrave ligjore për çështje të tilla.

Gjithë informacioni dhe materialet e përdorura në këtë faqe interneti janë pronë dhe ruhen nga IFC.

© 2012 International Finance Corporation

NJOFTIME

IFC dhe Union Bank bashkëpunojnë për nxitjen e kredidhënies për individë me qëllim kursimin e energjisë në sektorin e banesave në Shqipëri

Tiranë, Shqipëri, 23 Maj, 2014 — Korporata Financiare Ndërkombëtare (IFC), pjesë e grupit të Bankës Botërore dhe Union Bank, nënshkruan sot një marrëveshje e cila parashikon një bashkëpunim për rritjen e mëtejshme të kapaciteteve vlerësuese të stafit të bankës në fushën e financimit të projekteve të eficensës së energjisë në sektorin rezidencial.

“Kjo iniciativë e përbashkët, është pjesë e përpjekjeve të IFC-së për të ndihmuar institucionet financiare në Shqipëri të rrisin kredidhënien për individë në fushën e eficensës së energjisë duke rritur në këtë mënyrë investimet e tyre në këtë sektor.” tha Bajame Sefa, Drejtuese e Projektit të eficensës së energjisë në IFC-Shqipëri. “Për këtë qëllim, ne kemi zhvilluar një paketë të plotë trajnimi e cila do të përmirësojë aftësinë e Bankës për të depërtuar në biznesin e energjisë së pastër.”

“Produkti i Eficenses së Energjisë që po lançojmë në bashkëpunim dhe me mbështetjen e IFC-së, do të shtojë një tjetër produkt kreditor cilësor në gamën e produkteve dhe shërbimeve që Union Bank u ofron klienteve dhe publikut” tha z. Gazmend Kadriu, Drejtori i Përgjithshëm i Union Bank. “Jemi të bindur që ai do te vleresohet dhe pritet pozitivisht nga klientët e interesuar, para së gjithash për perfitimet reale individuale, por edhe sepse ai i shërben një çështjeje të ndjeshme tashmë në Shqipëri që është pasja e nje ambjenti më të pastër”.

Shqipëria është një importues i energjisë dhe Qeveria e Shqipërisë është duke inkurajuar të gjithë aktorët e mundshëm për të eksploruar mënyra për të reduktuar konsumin e energjisë elektrike. Sektori rezidencial konsumon 54% të të gjithë energjisë elektrike në dispozicion. Shqipëria është një vend me potencial të madh kursimi në këtë drejtim, ku llogaritet se nëse do të termoizolohet vetëm stoku i ndërtesave të ndërtuara para vitit 1990 në Tiranë (22% të stokut të përgjithshëm të banesave në qytet) do të arrijmë në kursim vjetor të energjisë në 280 GWh. Kursimet në nivel kombëtar do të jenë edhe më të mëdha sipas të njëjtit studim.

IFC-ja synon të nxisë rritjen e investimeve në fushën e eficensës së energjisë në Shqipëri dhe më gjerë, duke punuar për përmirësimin e kuadrit rregullator dhe duke bashkëpunuar me bankat për të rritur huadhënien për këtë sektor. IFC-ja është duke zbatuar Programin e saj Këshillimor për Eficensën e Energjisë në Shqiperi në bashkëpunim me Ministrinë e Financave Austriake.

Rreth IFC-së

IFC-ja, anëtare e Grupit të Bankës Botërore, është institucioni më i madh global i fokusuar në zhvillimin e sektorit privat. Duke punuar me ndërmarrje private në më shumë se 100 vende, ne përdorim kapitalin, ekspertizën dhe influencën tonë për të ndihmuar në eleminimin e varfërisë ekstreme dhe për të promovuar prosperitetin e përbashkët. Në 2013 investimet tona arritën shifrën më të lartë gjithë-kohore me afërsisht 25 miliardë dollarë, duke rritur fuqinë e sektorit privat, për të krijuar vende pune dhe përballuar sfidat më të ngutshme të zhvillimit të botës. Për më shumë informacion, vizitoni faqen tonë në internet me adresë: www.ifc.org.

IFC dhe Banka Intesa Sanpaolo bashkëpunojnë për të zhvilluar Tregun e Energjisë së Rinovueshme në Shqipëri

Tiranë, Shqipëri, 24 Janar, 2014 — IFC-ja, anëtare e Grupi të Bankës Botërore filloi një program keshillimi të ri për Bankën Intesa Sanpaolo në Shqipëri, në kuadër të nismës rajonale për të ndihmuar institucionet financiare të vendeve në Ballkanin Perëndimor të rrisin investimet e tyre në sektorin e energjisë së rinovueshme.

Programi tre-ditor është përshtatur në mënyrë specifike për Bankën Intesa Sanpaolo. Stafi i Bankës do të familjarizohet me parime praktike për vlerësimin e propozimeve që përfshijnë financimin e energjisë së rinovueshme duke u fokusuar kryesisht në hidrocentralet e vogla.

Me rritjen e kapaciteteve të brendshëm në fushën e vlerësimit teknik dhe financiar të projekteve të energjisë së rinovueshme, banka do të jetë në gjendje të kontribuojë më shumë në zhvillimin e sektorit të energjisë së rinovueshme në Shqipëri “, tha Nebojsha Arsenijevic , Drejtues i Programit të Energjive të Rinovueshme në Ballkan për IFC-në.

“Bashkëpunimi i Bankës tone me IFC-në është i një rëndësie të madhe, dhe në përputhje me strategjitë tona afatgjata në vend” tha Silvio Pedrazzi, Drejtor Ekzekutiv i Intesa Sanpaolo Bank në Shqipëri.

IFC-ja synon të nxisë zhvillimin e tregut të energjisë së rinovueshme në Shqipëri dhe në rajonin e gjërë të Ballkanit Perëndimor. IFC është duke punuar me qeverinë për përmirësimin e kuadrit rregullator, duke bashkëpunuar me kompanitë e energjisë së rinovueshme për të zhvilluar hartimin e projekteve të tyre dhe këshilluar bankat vendase për të rritur huadhënien për projekte të tilla.

IFC-ja është duke zbatuar Programin e saj Këshillues për Energji të Rinovueshme në Ballkanin Perëndimor në bashkëpunim me Ministrine e Financave Austriake.

Rreth Programit të IFC-së, Kanada, për Ndryshimin e Klimës

Programi i IFC-së, Kanada, për Ndryshimin e Klimës nxit financimin e sektorit privat për projekte të një energjie të pastër. Financimi i Kanadasë për IFC-në për këtë program është pjesë e kontributit të saj të përgjithshëm financiar të fillimit të shpejtë (fast-start financing) për 2010–2011. Sipas Marrëveshjes së Kopenhagenit, vendet e zhvilluara u angazhuan të japin financime për një fillim të shpejtë prej gati 30 miliardë dollarësh amerikanë për vitin 2010–2012 për mbështetjen e zbutjes së ndryshimeve të klimës dhe përshtatjes në vendet në zhvillim. Si pjesë e angazhimit të Kanadasë për të mbështetur veprimet në lidhje me ndryshimet e klimës në vendet në zhvillim, Kanadaja po kontribuon 1.2 miliardë dollarë kanadezë për financime të reja dhe shtesë e atyre egzistuese në ndryshimet klimaterike gjatë tre vjetëve (fiskalë 2010-2013).

Rreth IFC-së

IFC, një anëtare e Grupit të Bankës Botërore, është institucioni më i madh i zhvillimit global fokusuar ekskluzivisht në sektorin privat. Ne ndihmojmë vendet në zhvillim të arrijnë rritje të qëndrueshme nëpërmjet investimeve financuese, mobilizimit të kapitalit në tregjet financiare ndërkombëtare, dhe ofrimit të shërbimeve këshilluese për bizneset dhe qeveritë. Në Vitin Financiar 12, investimet tona arritën më shumë se 20 miliardë dollarë, duke rritur fuqinë e sektorit privat për të krijuar vende pune, të promovojë risitë, dhe të trajtojë sfidat më të ngutshme të zhvillimit të botës. Për më shumë informacion, vizitoni faqen tonë në internet me adresë: www.ifc.org.

Rreth Intesa Sanpaolo Bank

Intesa Sanpaolo Bank Albania operon në vend që nga viti 2008, pas blerjes dhe bashkimit të dy bankave të mëdha në vend. Banka i takon Grupit Intesa Sanpaolo i cili është një nga grupet bankare me nivel të lartë në zonën e euros dhe ka për qëllim të bëhet pikë referimi për krijimin e vlerës në sistemin bankar evropian. Ai është lider në Itali në të gjitha fushat e biznesit (menaxhimit të bankave të fokusuara tek kreditë konsumatore, korporatës dhe pasurisë). Grupi i ofron shërbimet e tij në 10.8milion konsumatorë nëpërmjet një rrjeti prej rreth 5,500 degësh në Itali. Intesa Sanpaolo ka një prani të vecantë në Evropën Qendrore Lindore dhe Lindjen e Mesme, si dhe në vendet e Afrikës Veriore me mbi 1,500 degë dhe 8.3 milion klientë të cilët i përkasin filialeve të Grupit që operojnë në fushën e bankave të fokusuara në kreditë konsumatore dhe komerciale në 12 vende. Për më shumë informacion, vizitoni: www.intesasanpaolobank.al.

IFC dhe Banka Intesa Sanpaolo Shqipëri Bashkëpunojnë Për Të Zhvilluar Tregun e Energjisë së Rinovueshme

Tiranë, Shqipëri, 30 Shtator 2013 – IFC (Korporata Financiare Ndërkombëtare), anëtare e Grupit të Bankës Botërore dhe Banka Intesa Sanpaolo Shqipëri, nënshkruan një marrëveshje këshillimi për zhvillimin e mëtejshëm të ekspertizës së punonjësve të kreditimit të bankës në fushën e financimit të projekteve të energjive të rinovueshme me fokus në projektet e hidrocentraleve. Kjo iniciativë është pjesë e programit të IFC-së për të ndihmuar institucionet financiare vendase në Ballkanin Perëndimor të zhvillojnë tregun e energjisë së rinovueshme duke rritur investimet e tyre në këtë sektor. Shqipëria tashmë njihet si një vend me potencial të madh hidroenergjetik, por nuk e ka atë të zhvilluar plotësisht.

“IFC-ja, në mënyrë unike, është pozicionuar në ndihmë të tranzicionit të vendeve drejt një të ardhme mjedisore me nivel të ulët karboni,” tha Jasper Kjaer, Drejtor Rajonal i IFC-së për Shërbimet Këshilluese. “Për këtë qëllim, IFC ka zhvilluar një paketë të plotë këshillimi të përshtatur për bankat vendase në Ballkanin Perëndimor, e cila do të përmirësojë aftësinë e tyre për të depërtuar në biznesin e energjisë së pastër.”

“Ky bashkëpunim paraqet një moment të ri në strategjinë tonë afat-gjatë për Shqipërinë, tha Alexander Resch, Zyrtar i Lartë Ekzekutiv i Intesa Sanpaolo në Shqipëri.“Intesa Sanpaolo Shqipëri beson në zhvillimin e ardhshëm të tregut Shqiptar të energjisë së Rinovueshme dhe është e angazhuar për të mbështetur investitorët e saj në mënyre sa më profesionale duke ndërtuar nje ekip të specializuar.”

IFC-ja, nëpërmjet Programit Këshillimor të Burimeve të Rinovueshme ne Ballkan, synon të nxisë zhvillimin e tregut të energjisë së rinovueshme në Shqipëri dhe në rajonin e gjërë të Ballkanit Perëndimor, duke punuar me zyrtarët e qeverisë për përmirësimin e kuadrit rregullator, duke bashkëpunuar me kompanitë e energjisë së rinovueshme për të zhvilluar hartimin e projekteve të tyre dhe këshilluar bankat vendase për të rritur huadhënien për projekte të tilla.

IFC-ja është duke zbatuar Programin e saj Këshillues për Energji të Rinovueshme në Ballkanin Perëndimor (BREP) në bashkëpunim me Ministrinë e Financave Austriake.

Rreth IFC-së
IFC-ja, anëtare e Grupit të Bankës Botërore, është institucioni më i madh për zhvillimin global i fokusuar kryesisht në sektorin privat. Duke punuar me ndërmarrje private në më shumë se 100 vende, ne përdorim kapitalin, ekspertizën dhe ndikimin tonë për të ndihmuar në eleminimin e varfërisë ekstreme dhe për të promovuar prosperitetin e përbashkët. Në Vitin Financiar 2013, investimet tona arritën shifrën më të lartë gjithë-kohore prej afër 25 miliardë dollarë, duke rritur fuqinë e sektorit privat për të krijuar vende pune dhe përballuar sfidat më të ngutshme të zhvillimit të botës. Për më shumë informacion, mund të vizitoni: www.ifc.org.

IFC-ja, Qeveria Kanadeze, dhe Banka Credins mbështesin projektet miqësore ndaj mjedisit në Shqipëri

Tiranë, Shqipëri, 12 mars 2013 — IFC-ja, anëtare e Grupit të Bankës Botërore, me mbështetjen e Qeverisë së Kanadasë, po ndihmon Bankën Credins të Shqipërisë që të zgjerojë financimet nga ana e saj të projekteve të energjisë së rinovueshme dhe të eficiencës së energjisë, duke nxitur përdorimin efektiv të burimeve dhe uljen e emetimeve të gazit serë.

IFC-ja do të japë një financim prej 10 milion Euro bankës, përfshirë edhe 1 milion Euro nga Programi i IFC-së, Kanada, për Ndryshimet Klimatike. Kjo do ta ndihmojë bankën të japë hua për kompanitë shqiptare të interesuara për investime në teknologji të efektshme nga pikëpamja e energjisë dhe projekte të energjisë së rinovueshme. Kontributi i Qeverisë së Kanadasë ishte thelbësor, duke ndihmuar në bërjen të mundur të paketës së financimit.

“Ky partneritet me IFC-në do të na ndihmojë të marrim një rol udhëheqës në luftën kundër ndryshimeve klimatike në Shqipëri”, tha Artan Santo, Drejtori i Përgjithshëm i Bankës Credins. “Ne besojmë se potenciali për zhvillimin e financimit të energjisë së qendrueshme në Shqipëri është i madh dhe ne synojmë t’u ofrojmë shërbimet tona kompanive që planifikojnë të mbrojnë mjedisin.”

Ministri i Kanadasë për Mjedisin, i nderuari Peter Kent tha, “Sfida globale e ndryshimit të klimës kërkon një zgjidhje globale dhe Kanadaja është krenare të mbështesë përpjekje mjedisore si këto.”

Tomasz Telma, Drejtori i IFC-së për Evropën dhe Azinë Qendrore tha, “Rritja e përdorimit të energjisë së qendrueshme do t’i sjellë Shqipërisë të mira mjedisore dhe ekonomike. Iniciativa jonë pritet t’i ndihmojë kompanitë shqiptare t’i përdorin burimet më me efektivitet, të jenë më fitimprurëse dhe konkurruese, duke përmirësuar cilësinë e jetës përmes uljes së ndotjes”.

IFC-ja do të ofrojë mbështetje këshillimore për Bankën Credins përmes Programit të Energjisë së Rinovueshme për Ballkanin. Banka Credins ka qenë gjithashtu një pjesëmarrëse aktive në programin këshillimor të IFC-së për Eficiencën e Energjisë për Familjet në Shqipëri qysh nga shkurti i vitit 2010.

Shqipëria u bë aksionare dhe anëtare e IFC-së në 1991. Portofoli i investimeve të IFC-së në Shqipëri është 223 milion dollarë amerikanë (166 milion euro). IFC-ja po i përqendron investimet e saj në tregjet financiare, energji dhe infrastrukturë. Shërbimet këshillimore të IFC-së në Shqipëri synojnë të përmirësojnë klimën e investimeve, të forcojnë efektivitetin e kompanive të sektorit privat, të rrisin mundësitë për financim dhe të tërheqin pjesëmarrjen e sektorit privat në projekte të infrastrukturës.

Rreth Programit të IFC-së, Kanada, për Ndryshimin e Klimës

Programi i IFC-së, Kanada, për Ndryshimin e Klimës nxit financimin e sektorit privat për projekte të një energjie të pastër. Financimi i Kanadasë për IFC-në për këtë program është pjesë e kontributit të saj të përgjithshëm financiar të fillimit të shpejtë (fast-start financing) për 2010–2011. Sipas Marrëveshjes së Kopenhagenit, vendet e zhvilluara u angazhuan të japin financime për një fillim të shpejtë prej gati 30 miliardë dollarësh amerikanë për vitin 2010–2012 për mbështetjen e zbutjes së ndryshimeve të klimës dhe përshtatjes në vendet në zhvillim. Si pjesë e angazhimit të Kanadasë për të mbështetur veprimet në lidhje me ndryshimet e klimës në vendet në zhvillim, Kanadaja po kontribuon 1.2 miliardë dollarë kanadezë për financime të reja dhe shtesë e atyre egzistuese në ndryshimet klimaterike gjatë tre vjetëve (fiskalë 2010-2013).

Rreth IFC-së

IFC-ja, anëtare e Grupit të Bankës Botërore, është institucioni më i madh zhvillimor në botë, i përqendruar ekskluzivisht në sektorin privat. Ne i ndihmojmë vendet në zhvillim të sigurojnë një rritje të qendrueshme përmes financimit të investimeve, mobilizimit të kapitalit në tregjet financiare ndërkombëtare, dhe ofrimit të shërbimeve këshillimore për bizneset dhe qeveritë. Në vitin fiskal 2012, investimet tona arritën shifrën më të lartë prej më shumë se 20 miliardë dollarë amerikanë, duke e kanalizuar pushtetin e sektorin privat drejt krijimit të vendeve të punës, nxitjes së novacioneve, dhe trajtimit të sfidave më urgjente të botës për t’u zhvilluar. Për më shumë informacion, vizitoni faqen tonë në internet me adresë: www.ifc.org.

Tiranë, Shqipëri, 21 shkurt 2013 – Korporata Ndërkombëtare Financiare (IFC), anëtare e Grupit të Bankës Botërore, sot nis trajnimin e parë në rajon në financimin e projekteve të energjive të rinovueshme për stafin e Bankës Credins në Tiranë, kurs i cili do të zgjasë gjatë tri ditëve në vijim.

Ky do të jetë i pari në një seri të trajnimeve të specializuara të përshtatura në mënyrë individuale për bankat lokale në Ballkanin Perëndimor, që përfshin njohuritë dhe aspektet më të rëndësishme teknike, financiare dhe ligjore të projekteve të energjive të rinovueshme. Nga ana tjetër, forcimi i kapaciteteve të stafit të bankave, veçanërisht në fushën e financave të projekteve, do të rrisë shanset për të ndërtuar një treg të qëndrueshëm të financimit të projekteve të energjive të rinovueshme me fokus në hidrocentralet e vogla. Nderkohë, Shqipëria duhet të përmbushë një objektiv në lidhje me pjesën që energjia e rinovueshme zë në konsumin e përgjithshëm të energjisë, prej 38%, deri në vitin 2020.

Një nga objektivat strategjike kryesore të Bankës Credins, është të zgjerojë portofolin e saj të kredisë, veçanërisht në fushën e financimit të energjive të rinovueshme.

Z. Arsenijevic, Drejtuesi Rajonal i Programit të Energjive të Rinovueshme në Ballkan për IFC-në ka deklaruar: “Vlera e unike e Programit të IFC-së është rritja e kapaciteteve të brendshme të klientëve tanë. Sigurisht që ideja jonë nuk është për të transformuar oficerët e kredisë në inxhinierë apo avokatë. Megjithatë, të kuptuariti mirë të aspekteve të veçanta ligjore, teknike dhe financiare dhe pengesave në vend, do të sigurojë që bankat të vazhdojnë të punojnë në sektorin e projekteve edhe pas përfundimit të Programit te IFC-së “

Realizuar në partneritet me Ministrinë Austriake të Financave, Programi i IFC-së për Energjitë e Rinovueshme në Ballkan synon të lehtësojë investimevet në projektet e energjive të rinovueshme në Ballkanin Perëndimor. Duke punuar me zyrtarët qeveritarë, zhvilluesit e HEC-ve vendorë dhe ndërkombëtarë, dhe institucionet vendore financiare, Programi do të heqë barrierat ekzistuese për investime dhe do të përmirësojë kuadrin ligjor të lidhur me këto investime. Programi ka për qëllim të zhvillojë tregun e energjive të rinovueshme në rajon, si një mjet për ekonomitë “E gjelbër”, si dhe të mbështesë rrugën e vendeve drejt Bashkimit Evropian.

Për më shumë informacion ju lutem kontaktoni, Znj. Bajame Sefa, kordinatore e Programit të Energjive të Rinovueshme në Shqipëri dhe eksperte bankare për rajonin.

IFC, anëtare e Grupit të Bankës Botërore, është institucioni më i madh ndërkombëtar për nxitjen e zhvillimit global fokusuar ekskluzivisht në sektorin privat. Ne ndihmojmë vendet në zhvillim për të arritur rritje të qëndrueshme nga investimet financiare, mobilizimit të kapitalit në tregjet financiare ndërkombëtare, si dhe ofrimin e shërbimeve këshilluese për bizneset dhe qeveritë. Në vitin 2012, investimet tona kanë arritur në 20 miliardë dollarë, duke shumëfishuar fuqinë e sektorit privat për të krijuar vende pune, të stimulojë risi në biznes, dhe për të trajtuar sfidat më urgjente në zhvillimin e botës. Për më shumë informacion, vizitoni www.ifc.org.

FURNITORËT

Lista e produkteve dhe kompanive që ofrojnë masat për Eficensën e Energjisë në banesa, ofrohen për qëllime të vetme informative.

Lista është vetëm një mbledhje e emrave të kompanive me të dhëna që ato vetë kanë prezantuar/deklaruar, dhe nuk nënkupton as edhe një rekomandim nga IFC. Kompanitë në këtë listë nuk janë të akredituar apo të kualifikuar nga IFC për cilesinë e produkteve. IFC nuk merr as edhe një përgjegjësi mbi vërtetësinë apo saktësinë dhe përputhshmërinë e informacionit të paraqitur në këtë dokument.

Këtu mund të shkarkoni “Lista mbi produktet dhe kompanitë Efiçente të Energjisë në Shqipëri”:

SHEMBUJ INVESTIMESH

* Kursimi i energjisë është pothuajse 16% e faturës tuaj, për një investim prej 474,300 lekë.

* Kursimi i energjisë është pothuajse 14% e faturës tuaj, për një investim prej 373,800 lekë.

* Kursimi i energjisë është pothuajse 11% e faturës tuaj, për një investim prej 140,000 lekë.

* Kursimi i energjisë është pothuajse 13% e faturës tuaj, për një investim prej 5,750 lekë.

INSTITUCIONET FINANCIARE

Institucionet financiare ku mund të aplikoni për Kredinë për Efiçensën e Energjisë

 • Banka ProCredit
 • Fondi Besa
 • Banka Credins
 • NOA
 • Banka Societe General
 • Union Bank