Thirrje për aplikim

08/04/2019

Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB) kërkon të organizojë 3 anketime brenda vitit 2019, në lidhje me eksperiencën e klientëve me bankat dhe imazhin e tyre. Kandidatët për të ofruar këtë shërbim, ftohen të aplikojnë sipas Termave të Referencës së anketimit dhe afateve kohore, te publikuara në link.

Termat e references