AAB është anëtare me të drejta të plota, anëtare e asociuar apo partnere e organizatave

ndërkombëtare /kombëtare, si më poshtë:

Anëtarësimet ndërkombëtare

Anëtarësimet kombëtare

• Këshilli Ekonomik Kombëtar

• Këshilli Tatimor

• ICC Albania – Komiteti Kombëtar i Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë (ICC)

• Këshilli Kombëtar i Punës

• Agjencia e Zhvillimit të Zonave Malore (MADA)*

• Komiteti Kombëtar i Sistemit të Pagesave

* Anëtar deri ne 2016

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn