I. Objektiva

Neni 1

1.1 Shoqata Shqiptare e Bankave është një shoqatë jo-fitimprurëse, e cila përpiqet të promovojë standardet më të fundit bankare të anëtarëve të saj, zhvillimin, stabilitetin dhe efektshmërinë e sistemit bankar shqiptar në përgjithësi, duke kontribuar kështu në përparimin e ekonomisë shqiptare. Shoqata Shqiptare e Bankave është organi përfaqësues, që kontribuon në formulimin e propozimeve ligjore ose në komitete teknike, në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.

1.2 Shoqata Shqiptare e Bankave synon të arrijë objektivat e saj nëpërmjet:

  • Studimit dhe analizimit të problemeve dhe vështiresive që lidhen me veprimet bankare, si dhe në gjetjen e zgjidhjeve të duhura;
  • Bashkëpunimit me organizmat përkatës në drejtim të përmirësimit të aktivitetit bankar si dhe të harmonizimit të tij me legjislacionin e Bashkimit Europian;
  • Bashkëpunimit me organizmat kompetente shtetërore duke propozuar projekte që synojnë përmirësimin në legjislacionin shqiptar bankar, si dhe të çdo ligji tjetër, që ndikon drejtpërdrejt ose tërthorazi aktivitetin bankar;
  • Vëzhgimit të zhvillimeve bankare në sferën kombëtare dhe ndërkombëtare, si dhe informimit sistematik të anëtarëve të saj mbi këto zhvillime;
  • Ndërmjetesimit për zgjidhje miqësore të mosmarrëveshjeve që mund të lindin ndërmjet anëtarëve të shoqatës;
  • Ndërmarjen e cfarëdolloj iniciative të lejueshme që shoqata gjykon të nevojshme për arritjen e objektivave të saj.

1.3 Asnjë anëtar nuk mund të kryejë ndonjë veprimtari tregtare bankare në emër te Shoqatës.

Lexo më shumë: Statuti

Shkarko