Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB), e krijuar fillimisht si Klubi i Bankierëve Shqiptarë (mars 1999), është sot zëri i bashkuar i industrisë bankare me 16 banka tregtare, me asete me vlerë rreth 9 miliardë Euro, dhe rreth 6800 punonjës.

Nëpërmjet kombinimit të përvojave, ekspertizës dhe burimeve të çmuara njerëzore të anëtarëve të saj, dhe bashkëpunimit me organizata dhe institucione kombëtare e ndërkombëtare, AAB punon për vlerësimin dhe përmirësimin e shërbimeve bankare dhe financiare të bankave anëtare, rritjen e potencialit të burimeve njerëzore të sistemit, dhe për një sistem bankar më të suksesshëm në Shqipëri.

AAB – Albanian Association of Banks – Introduction (2016)

31 mars, 1999

June 15, 2017

Krijimi Klubit Shqiptar të Bankierëve.

Read more

27 mars, 2001

June 15, 2017

Klubi Shqiptar i Bankierëve transformohet në Shoqatën Shqiptare të Bankave – Albanian Association of Banks (AAB).

Read more

12 dhjetor, 2002

June 15, 2017

Krijohen Komitetet e Para Teknike (si Komiteti Opracional, Komiteti Financiar dhe Komiteti Ligjor).

Read more

26 mars, 2003

June 15, 2017

Përcaktohet si strukturë më vete Sekretariati i AAB-së dhe në mars 2005 emërohet Sekretari i parë i Përgjithshëm, Z. Elvin Meka.

Read more

23 prill, 2003

June 15, 2017

AAB pranohet si “Anëtare e Asociuar “ e Federatës Bankare Evropiane (EBF) në Bruksel.

Read more

Tetor 2009

June 15, 2017

Sekretare e Përgjithshme e AAB emërohet Zj. Endrita Xhaferaj.

Read more

Tetor 2011

June 15, 2017

Botohet numri i parë i revistës Bankieri, një publikim periodik dygjuhësh i Shoqatës, me frekuencë tremujore.

Read more

Prill 2016

June 15, 2017

Në pozicionin e Sekretarit të Përgjithshëm të Shoqatës Shqiptare të Bankave (AAB), emërohet Z. Spiro Brumbulli.

Read more

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn