Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB), e krijuar fillimisht si Klubi i Bankierëve Shqiptarë (mars 1999), është sot zëri i bashkuar i industrisë bankare me 16 banka tregtare, me asete me vlerë rreth 9 miliardë Euro, dhe rreth 6800 punonjës.

Nëpërmjet kombinimit të përvojave, ekspertizës dhe burimeve të çmuara njerëzore të anëtarëve të saj, dhe bashkëpunimit me organizata dhe institucione kombëtare e ndërkombëtare, AAB punon për vlerësimin dhe përmirësimin e shërbimeve bankare dhe financiare të bankave anëtare, rritjen e potencialit të burimeve njerëzore të sistemit, dhe për një sistem bankar më të suksesshëm në Shqipëri.

AAB – Albanian Association of Banks – Introduction (2016)

31 mars, 1999

June 15, 2017

Krijimi Klubit Shqiptar të Bankierëve.

Read more

27 mars, 2001

June 15, 2017

Klubi Shqiptar i Bankierëve transformohet në Shoqatën Shqiptare të Bankave – Albanian Association of Banks (AAB).

Read more

12 dhjetor, 2002

June 15, 2017

Krijohen Komitetet e Para Teknike (si Komiteti Opracional, Komiteti Financiar dhe Komiteti Ligjor).

Read more

26 mars, 2003

June 15, 2017

Përcaktohet si strukturë më vete Sekretariati i AAB-së dhe në mars 2005 emërohet Sekretari i parë i Përgjithshëm, Z. Elvin Meka.

Read more

23 prill, 2003

June 15, 2017

AAB pranohet si “Anëtare e Asociuar “ e Federatës Bankare Evropiane (EBF) në Bruksel.

Read more

Tetor 2009

June 15, 2017

Sekretare e Përgjithshme e AAB emërohet Zj. Endrita Xhaferaj.

Read more

Tetor 2011

June 15, 2017

Botohet numri i parë i revistës Bankieri, një publikim periodik dygjuhësh i Shoqatës, me frekuencë tremujore.

Read more

Prill 2016

June 15, 2017

Në pozicionin e Sekretarit të Përgjithshëm të Shoqatës Shqiptare të Bankave (AAB), emërohet Z. Spiro Brumbulli.

Read more

Janar 2017

July 15, 2017

AAB përfaqësohet me një logo të re. Tre monedha të lidhura me njëra-tjetrën, për të përfaqësuar unitetin e interesave të zhvillimit të tregut bankar, janë në logon e AAB-së.

Read more

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn