Komitetit i AAB-së për Komunikimin/Marrëdhëniet me Publikun, u krijua bazuar në Vendimin e Bordit Drejtues të AAB-së të datës 26 janar 2015. Qëllimi kryesor i Komitetit është të mbështesë AAB në drejtim të përmirësimit të imazhit të sistemit bankar dhe komunikimit më të mirë e efektiv me mediat në vend.

Objektivat kryesore të këtij Komiteti:

  1. Të diskutojë dhe adresojë çështje operacionale që lidhen me sektorin e komunikimit në sektorin bankar.
  2. Të rekomandojë strategji për përmirësimin e komunikimit të sistemit bankar me publikun / mediat, dhe forcimin e marrëdhënieve me median nëpërmjet AAB-së;
  3. Komunikimin mes anëtarëve për ballafaqimin e krizave që afektojnë të gjithë sistemin (në zbatim edhe të Planit të Manaxhimit të Krizave që do të hartohet me mbështetjen dhe miratohet nga ky Komitet);
  4. Të sigurojë mbikëqyrjen dhe monitorimin sipas nevojës, të kuadrit rregullator të institucioneve shtetërore, mbikëqyrëse dhe licencuese, në lidhje me komunikimin.

Kryesia e Komitetit

Viola Smaja Raiffeisen Bank Kryetare
Lutjana Konomi First Investment Bank Nënkryetare
Lauresha Basha Credins Bank Nënkryetare

Anëtarët e tjerë të këtij komiteti janë:

Aulona Driza Alpha Bank Albania
Sonila Beqari American Bank of Investments
Balina Bodinaku American Bank of Investments
Anduela Aliaj BKT
Elona Morava International Commercial Bank
Suada Mansaku Procredit Bank
Jonila Janku Societe Generale Albania
Rigers Kaso Societe Generale Albania
Ela Puka Tirana Bank
Mirela Xhelollari Union Bank