Komiteti i AAB-së për Burimet Njerëzore u krijua bazuar në Vendimin nr. 8, datë 09.11.2011 të Asamblesë së Anëtarëve të AAB-së. Propozimi për krijimin e këtij Komiteti teknik erdhi si nevojë e AAB-së për të evidentuar sa më mirë nevojave për trajnimeve për punonjësit e bankave anëtare në kuadrin e ndihmës që kjo i jep Sistemit Bankar, gjithashtu edhe si domosdoshmëri e Drejtuesve të Departamenteve të Burimeve Njerëzore të bankave anëtarë për t’u njohur dhe për të shkëmbyer eksperienca.

Objektivat kryesor të Komitetit të Burimeve Njerëzore, janë:

  • Sigurimi i një forumi ekspertësh të burimeve njerëzore për t’u mbledhur, analizuar dhe diskutuar çështje të fushës së burimeve njerëzore të industrisë bankare si dhe për të ndërmarrë politika e veprime me interes të përbashkët;
  • Ndërhyrjen (organizimin e Lobingut) pranë organeve vendimmarrëse, rregullatorë dhe kontrolluese në lidhje me përmirësimin/ndryshimin e Kuadrit Ligjor, në interes të përbashkët të gjithë punëdhënësve, me fokus të veçantë industrinë bankare;
  • Përfshirjen sa më të gjerë dhe nxitjen e anëtarëve të Komitetit si dhe Punëdhënësve të tjerë/Aktoreve të tjerë të mëdhenj të tregut të punës, për bashkëpunim, njohje, zbatimit të kuadrit ligjor po ashtu dhe ndërmarrjen e veprimeve të përbashkëta si grupe interesi;
  • Organizimin e trajnimeve, seminareve dhe konferencave në nivel kombëtar që kanë për qëllim përmirësimin e performancës bankare në tërësi dhe zhvillimin e kapitalit njerëzor;
  • Përmirësimin e eficencës dhe zhvillimin e kapaciteteve të departamenteve të burimeve njerëzore nëpërmjet fokusimit në seminare të specializuara dhe cilësore si dhe analizave e studimeve të tregut bankar shqiptar.

Kryesia e Komitetit
Entela Zigori, përfaqësuese e Intesa Sanpaolo Bank Albania (Kryetare)
Valbona Zeneli, përfaqësuese Raiffeisen Bank (Nënkryetare)
Gertjana Drita, përfaqësuese e Tirana Bank (Nënkryetare)

Anëtarët e tjerë të këtij komiteti janë:

Adi Hoxha, përfaqësuese e Alpha Bank Albania
Ariana Tushi, përfaqësuese e Banka Kombëtare Tregtare
Jonela Panoti, përfaqësuese e American Bank of Investments
Ardian Angoni, përfaqësues i Credins Bank
Migena Hoxhallari, përfaqësuese e First Investment Bank
Fjoralba Troka, përfaqësuese e International Commercial Bank
Nertila Vasili, përfaqësuese e NBG Bank Albania
Angelika Xhelili, përfaqësuese e Procredit Bank
Irida Vejsiu, përfaqësuese e Societe Generale Albania
Enklida Çibuku, përfaqësuese e Union Bank
Dalina Eminaj, përfaqësuese e United Bank of Albania
Rezarta Marko, përfaqësuese e Veneto Banka

Aktivitete