Komiteti i Auditorëve u krijua bazuar në Vendimin nr. 1, datë 15.03.2012 të Bordit Drejtues të AAB. Komiteti analizon dhe diskuton çështje të fushës së auditit të brendshëm në banka si dhe ndërmerr iniciativa me interes të përbashkët.

Objektivat kryesore të Komitetit janë:

  1. Bashkëveprimi apo ndërrmarrja e iniciativave për ndikim pranë organeve vendimmarrëse, rregullatorë dhe kontrolluese në lidhje me përmirësimin/ndryshimin e Kuadrit Ligjor,që rregullon këtë fushë;
  2. Përfshirjen sa më të gjerë dhe nxitjen e anëtarëve të Komitetit të bashkëpunimit, për bashkëpunim, njohjes, zbatimit të kuadrit ligjor po ashtu dhe ndërmarrjen e veprimeve të përbashkëta si grupe interesi;
  3. Organizimin e trajnimeve, seminareve dhe konferencave në nivel kombëtar që kanë për qëllim përmirësimin e eficencës dhe zhvillimin e kapaciteteve të kësaj fushe;

Kryesia e Komitetit

Silvana Zoto, përfaqësuese e NBG Bank Albania (Kryetare)
Dorida Stambolla, përfaqësuese Raiffeisen Bank (Nënkryetare)
Daniela Hoxha, përfaqësuese e Banka Kombëtare Tregtare (Nënkryetare)

Anëtarët e tjerë të këtij komiteti janë:

Adi Hoxha, përfaqësues i Alpha Bank Albania
Ilir Rudi, përfaqësues i American Bank of Investments
Ibrahim Yasar përfaqësues i Banka Kombëtare Tregtare
Edit Prizreni dhe Erjona Xhaferi, përfaqësuese të Credins Bank
Ismail Bakiu, përfaqesues i Bankës së Kreditit të Shqipërisë (CBA)
Glejda Jorgali, përfaqësuese e First Investment Bank
Gani Shurdhi, përfaqësues i International Commercial Bank
Ediola Biçuku, përfaqësuese e Intesa Sanpaolo Bank Albania
Mamica Gashi, përfaqësuese e Procredit Bank
Jonida Muka, përfaqësuese e Societe Generale Albania
Veronika Bako, përfaqësuese e Tirana Bank
Astrit Aliaj, përfaqësues i Union Bank
Mimoza Jano, përfaqësuese e United Bank of Albania
Edlira Shano, përfaqësuese e Veneto Banka

Aktivitete

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn