preloader

FORUMI I 2-të i AUDITUESVE TË BRENDSHËM
PËRGJEGJSHMËRIA NDAJ GRUPEVE TË INTERESIT
13/10/2017

RAPORT CSR 2016

STATISTIKAT SISTEMI I RI I
PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE

FORUMI I KOMITETIT TË BURIMEVE
NJERËZORE TË AAB

MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE NË BANKINGUN DIGJITAL
04/10/2017

UNDERSTANDING
VISA CLAIMS RESOLUTION DISPUTES
25/10/2017 - 27/10/2017

KONFERENCA E 2-TË E AAB
BANKAT DHE RRITJA EKONOMIKE
14/11/2017

FORUMI I 2-të i AUDITUESVE TË BRENDSHËM: PËRGJEGJSHMËRIA NDAJ GRUPEVE TË INTERESIT
13/10/2017
Raport CSR 2016
SISTEMI I RI I PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE
FORUMI I KOMITETIT TË BURIMEVE NJERËZORE TË AAB: MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE NË BANKINGUN DIGJITAL
04/10/2017
UNDERSTANDING VISA CLAIMS RESOLUTION (VCR)
25/10/2017 - 27/10/2017
KONFERENCA E DYTË E AAB: BANKAT DHE RRITJA EKONOMIKE
14/11/2017