Tryezë diskutimi mbi sektorin bankar italian dhe shqiptar

20/02/2018

Leading through Emotional Intelligence

26/03/2018

IT Auditing for non IT auditors

22/02/2018

Kuizi Evropian i parasë

08/03/2018

01/03/2018