preloader

SHOQATA
SHQIPTARE E BANKAVE
VJEN ME WEBSITE TË RI
27/06/2017

PROGRAM ÇERTIFIKUES
MENAXHIMI I RREZIKUT NË BANKË
NIVELI BAZË (PJESA II)
11/09/2017 - 15/09/2017

FORUMI I KOMITETIT TË BURIMEVE
NJERËZORE TË AAB
MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE
NË BANKINGUN DIXHITAL
04/10/2017

UNDERSTANDING
VISA CLAIMS RESOLUTION DISPUTES
25/10/2017 - 27/10/2017

KONFERENCA E 2-TË KOMBËTARE E AAB
BANKAT DHE RRITJA EKONOMIKE
14/11/2017

BANKINGU ME PAKICË
FINANCA NË INTERNET
& E-BANKING
01/11/2017 - 03/11/2017

2ND INTERNAL AUDIT FORUM
RESPONDING TO THE VOICE
OF STAKEHOLDERS
13/10/2017